/ / НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ ДЭХ ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН 2015 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ ДЭХ ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН 2015 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ ДЭХ ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН 2015 ОНЫ

1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

 

2015.04.03.                                                                                                                   Налайх

 

 

Нэг. Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн үр дүн:

 

Налайх дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэс нь 2015 онд Монгол улсын хууль тогтоомж, дээд шатны байгууллага, албан тушаалтны тогтоол шийдвэр, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хөтөлбөр, төлөвлөгөө, Цагдаагийн байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилтыг хангах бодлогын зорилтын хүрээнд 8 бүлэг, 72 заалт бүхий үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын даргаар батлуулан, мөн Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой менежерийн /32 заалт бүхий/ үр дүнгийн гэрээг байгуулан ажиллаж байна.

 

Хоёр. Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн зохицуулалтын үр дүн:

 

Цагдаагийн хэлтсийн тоо бүртгэлд 2015 оны эхний 03 сарын байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан тушаалтнаас ирүүлсэн гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн шинжтэй  1309 гомдол мэдээлэл бүртгэгдэж, өмнөх оны үлдэгдэл 34, нийт 1343 гомдол мэдээлэл шалгагджээ. Бүртгэгдсэн гомдол мэдээллийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 258 өргөдөл гомдол буюу 23,7 хувиар өссөн үзүүлэлттэй ачаалалттай ажилласан байна.

Бүх шийдвэрлэсэн гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 321 байгаа ба үүнээс 157 буюу 48,9 хувийг эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 163 буюу 50,7 хувийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай прокурорт  хүргүүлж, 1 буюу 0,3 хувийг нэгтгэж шалгасан байна.

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийг шийдвэрлэлтийн хугацаагаар нь авч үзвэл: 220 буюу 68.5 хувийг 5 хоногт, 101 буюу 31.4 хувийг 6-19 хоногт шийдвэрлэсэн байна.

Захиргааны зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлт 955 байгаа ба 55 буюу 5,7 хувийг шийтгэврээр, 628 буюу 65,7 хувийг торгуулийн хуудсаар тус тус торгох, 140 буюу 14,6 хувийг тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хассан, 132 буюу 13,8 хувийг баривчилж  шийдвэрлэсэн байна.

2015 оны эхний 3 сард тус хэлтэст иргэд байгууллагаас цагдаагийн албан тушаалтанд ирүүлсэн 27 өргөдөл, санал, гомдол хүлээн авснаас 27 буюу 100 хувь нь өргөдөл байна. 27 өргөдөл, гомдлоос 13 буюу 48,1 хувь нь ажилд орох суралцахыг хүссэн, 1 буюу 3,7 хувь нь ажилд дахин орохыг хүссэн, 3 буюу 11,1 хувь нь ажил өөрчлөх, шилжихийг хүссэн, 5 буюу 18,5 хувийг захиргааны чөлөө хүссэн, 1 буюу 3,7 хувь нь тэтгэвэр тэтгэмж, орон сууц хүссэн өргөдөл, 4 буюу 14,8 хувь бусад асуудлаар гаргасан гомдол тус тус эзэлж байна. Шийдвэрлэлтийн байдлыг авч үзвэл: 27 буюу 100 хувийг шийдвэрлэсэн байна.

 

Гурав. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн:

 

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлын чиглэлээр:

2015 оны эхний 03 сарын байдлаар тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт 130 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 40 хэргээр буюу 44,4 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Бүртгэгдсэн 130 гэмт хэргийн 33 нь бүртгэгдэх үедээ сэжигтнээр тооцвол зохих этгээд нь тогтоогдоогүй хэрэг байгаа ба 21 гэмт хэргийн сэжигтэнд ял сонсгож, хэргийн илрүүлэлт 63,6 хувьтай байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 13,6 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Тус цагдаагийн хэлтэст энэ оны илрээгүй гэмт хэрэг 12 байна.

Бүртгэгдсэн нийт гэмт хэргийн 73 буюу 56,1 хувийг хөнгөн, 46 буюу 35,3 хувийг хүндэвтэр, 5 буюу 3,8 хувийг хүнд, 6 буюу 4,6 хувийг онц хүнд гэмт хэрэг эзэлж, хөнгөн гэмт хэргийн илрүүлэлт 44,4 хувьтай, хүндэвтэр гэмт хэргийн илрүүлэлт 71,4 хувьтай байна.

2015 оны эхний 03 сарын байдлаар иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагад 273400000 төгрөгийн хохирол учирч, хэрэг бүртгэлтийн шатанд 49600000  төгрөг буюу 78,6 хувийг, мөрдөн байцаалтын шатанд 162300000 төгрөг буюу 77,2 хувийг нөхөн төлүүлж, нийт хохирол нөхөн төлүүлэлт хэлтсийн хэмжээнд 77,5 хувьтай байна.

           

            2015 оны 1 улиралд мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд шинээр 186 өргөдөл, гомдол мэдээлэл хүлээн авч нийт 186 өргөдөл материал шалгаснаас 31-д эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 75 өргөдлийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай, 4 өргөдлийг харьяаллын дагуу шилжүүлэн одоо 34 өргөдлийн үлдэгдэлтэй байна.

            2015 оны 01 дүгээр сарын байдлаар 189 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж, 39 хэргийг яллах дүгнэлт үйлдүүлэх, 71 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтай прокурорт шилжүүлж, 4 хэргийг харъяаллийн дагуу шилжүүлсэн. Одоо 39 хэрэг мөрдөн байцаалтанд байна.

            Яллах дүгнэлт үйлдүүлэх саналтай шилжүүлсэн 39 хэрэгт гэмт хэрэг гарсан шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар мөрдөн байцаагчийн мэдэгдэл бичиж мэдэгдлийн мөрөөр зохиосон ажлын талаар 100 хувь бичгээр хариу авч ажилласан.

 

            2015 оны 1 дүгээр улиралд хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжээс 253 гомдол мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 84 гомдол мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 143 гомдол мэдээллийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай прокурорт шилжүүлж, 10 гомдол мэдээллийг харъяалалын дагуу шилжүүлж, одоо 16 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй байгаа ба нийт шалгасан гомдол мэдээллийн 98.03 хувийг шийдвэрлэсэнээс хуулийн анхны хугацаанд буюу 5 хоногт 178 гомдол мэдээллийг шалгаж, 59 гомдол мэдээлийг 19 хоногт шалгаж шийдвэрлэсэн нь гомдол мэдээллийн 75 хувийг хуулийн анхны хугацаанд шалгаж шийдвэрлэсэн байна.

Энэ хугацаанд 110 хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулсанаас 16 хэргийг яллагдагчаар татсан тогтоол батлуулахаар прокурорт шилжүүлж, 58 хэргийг хуулинд заасан үндэслэл журмаар хэрэгсэхгүй болгох саналтайгаар прокурорт шилжүүлж, 6 хэргийн харьяаллаар бусад газар шилжүүлсэн 12 хэргийг түдгэлзүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлж, 18 хэргийн үлдэгдэлтэй байгаа ба энэ нь хуулийн анхны хугацаандаа шалгагдаж байгаа болно. Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн нийт хэргийн 46,6 хувь буюу 35 хэргийг хялбаршуулсан журмаар хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулж шийдвэрлэсэн байна.

 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын чиглэлээр:

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдалд дүгнэлт хийж дүүргийн 7 хорооны эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдал гэмт хэргийн гаралтын судалгааг гарган гэмт хэрэг зөрчил ихээр үйлдэгддэг цэгт 24 цагаар хяналт тавьж ажиллах явган болон хөдөлгөөнт машинт эргүүлийн байршил, зураглалыг 7 хоног бүр шинэчлэн гаргаж эргүүлийг хүчийг зөв хуваарилан давхардсан тоогоор давхардсан тоогоор 75 алба хаагч өдөр шөнийн эргүүлд нийт 10540 удаа 15429 хүн цагийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж, 2181 захиргааны эрх зүйн зөрчил илрүүлж, нийт ЗХТХ-иар 43 иргэнийг 741000 төгрөгөөр, АСТТХ-иар 2 иргэн, 4 аж ахуйн нэгж байгууллагыг 960000 төгрөгөөр, ТХТХ-иар 7 350000 төгрөгөөр торгож арга хэмжээ авсан. Үүнээс: Торгуулийн тасалбараар 2125 иргэнийг 8286000 төгрөгөөр, шийтгэвэрээр 52 иргэн, 4 байгууллага, аж ахуйн нэгжийг 2051000 төгрөгөөр тус тус торгож  захиргааны арга хэмжээ авсан.

            2015 оны 1-р улиралд насанд хүрээгүй иргэдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 12 хэсэгчилсэн, 2 нэгдсэн арга хэмжээ, архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр 1 нэгдсэн, 7 хэсэгчилсэн арга хэмжээ, бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах болон малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр 1 нэгдсэн, 3 хэсэгчилсэн арга хэмжээ, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 4 нэгдсэн, 4 хэсэгчилсэн арга хэмжээ, садар самуунтай тэмцэх чиглэлээр 1 нэгдсэн, 7 хэсэгчилсэн арга хэмжээ, бусад 6 хэсэгчилсэн арга хэмжээ, нийт 9 нэгдсэн, 39 хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж явуулсан.

         2015 оны 1 дүгээр улиралд “Буян Налайх“ телевизтэй хамтран дүүргийн хэмжээнд зохион явуулж байгаа гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил, дүүрэгт үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг, зөрчлийн онцлог шалтгаан нөхцөл, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын сэдвээр 6 удаа, дүүргийн ФМ-ээр 6 удаа ухуулга яриа хийж, орон нутгийн “Налайхын амьдрал” сонинд 12 удаа мэдээлэл нийтлүүлж гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх санамж 215, сэрэмжлүүлэг 215, бусад зурагт хуудас 215 ширхэгийг òàðààí ажилласан.

2015 оны 1 дүгээр улиралд 1009 айл өрх, 886 аж ахуйн нэгжээр орж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө өгч, хууль тогтоомжийг сурталчилсан бөгөөд хороодод үйлдэгдсэн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах, МУ-ын АСТТХ-ийг баримтлан ажиллах, нийтийн хамарсан баяр ёслолын үеэр байгууллагынхаа аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, зэрэг нийт 6 төрлийн 278 мэдэгдэл шаардлагыг байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд хүргүүлэн 176 буюу 63,3 хувьд нь хариуг авсан.

2015 оны 1-р улиралд гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах зорилгоор “Эргүүл-Эрчимжүүлэлт” нэгдсэн, “Эргүүл-Эрчимжүүлэлт” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулж 58 албан хаагч давхардсан тоогоор 40 удаа буюу 464 хүн цагийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэсэн. Арга хэмжээний хүрээнд 2 хэргийг таслан зогсоож, захиргааны зөрчлийн шинжтэй 178 дуудлага хүлээн авч, 148 зөрчил илрүүлж, гудамж талбайд зөрчил гаргасан 135 хүнд 675000 төгрөгний торгууль ногдуулж, хутга мэс 2 хурааж ЗХТХ-иар арга хэмжээ тооцож, 183 иргэнийг саатуулах байранд, 74 хүнийг ар гэр асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч, гудамж талбайд согтуугаар бүлэг бөөгнөрөл үүсгэсэн 615 хүнийг хууль сануулан тарааж, дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах аж ахуй нэгж, байгууллагыг давхардсан тоогоор 413 удаа, онцгой обьект 109-г шалгаж анхааруулга санамж өгч, 9 хүнийг шүүхээр баривчлуулж, 1 хүнийг архины албадан эмчилгээнд явуулж, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 44 ширхэг санамж сэрэмжлүүлэг тарааж ажилласан.

2015 оны 1 дүгээр улиралд хорихоос өөр төрлийн ял шийтгүүлсэн болон хорихоос суллагдсан нийт 110 иргэнд хяналт тавьж ажилласнаас 17 иргэний хяналтын хугацаа дуусаж, одоо 95 хүнд хяналт тавин ажиллаж байна.

“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нэг бүрчилсэн арга хэмжээний үр нөлөөг сайжруулан, цагдаагийн байгууллагын захиргааны хяналтанд байгаа хүмүүсээс дахин давтан гэмт хэрэг зөрчил үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “ХӨТЯ-Хяналт” хэсэлчилсэн арга хэмжээг явуулсан. Арга хэмжээний хүрээнд хяналтанд байдаг 93 иргэнд гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдохгүй байх талаар ухуулга яриа, зөвлөмж өгч, дүүргийн прокурорын газартай хамтарсан зөвлөгөөн хийж, хорих ялыг тэнсэж хянан харгалзсан буюу хорих ял эдлэхээс хугацааны өмнө тэнсэн сулласан шүүхийн шийтгэх тогтоол, захирамжийг гүйцэтгэх ажиллагаатай холбоотой санамжийг тэнсэн ялтай иргэдийн материалд хийж ажилласан.

Монгол улсын Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, олон нийтэд сурталчилан таниулах зорилгоор “Тамхины хуулийн хэрэгжилт” нэгдсэн арга хэмжээг Мэрэгжлийн хяналтын хэлтэс, Засаг даргын тамгын газрын Худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн алба хаагч нартай хамтран дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг 22 аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг шалгаж 22 санамж сэрэмжлүүлэг тараан, зөрчил гаргасан “Түмэн хишигтэн” хүнсний дэлгүүрийг тамхины хяналтын тухай хуулийн дагуу 50000 төгрөгөөр торгож ажилласан.

 “Сар шинэ“ нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг “Буян-Налайх” үйлчилгээний төв, 1-р хороонд байрлах түүхий эд, махны “Цайз”, архи согтууруулах ундаа худалдаалдаг 3 бөөний цэгт, архи согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг 107 аж ахуйн нэгж, хүнсний дэлгүүр, баар, зоогийн газруудад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх санамж сэрэмжлүүлэг хүргүүлж, эдгээр цэгүүдэд халаасны хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор байнгын эргүүл гаргаж,  бэлэн мөнгө ихээр төвлөрсөн мөнгө барьцаалан зээлдүүлэх 7 газар, 10 шатахуун түгээх цэгүүдэд харуул хамгаалалтаа сайжруулах, сонор сэрэмжтэй байх талаар зөвлөгөө өгч, 3 төрлийн мэдэгдэл, сэрэмжлүүлэг тараасан.

Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг, ялангуяа газрын хэвлийг ашиглах, хамгаалах журам зөрчих, хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох, ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх çîðèëãîîð Ä¿¿ðãèéí Ìýðýãæëèéí Õÿíàëòûí õýëòýñòýé õàìòðàí “Уурхай” õýñýã÷èëñýí арга хэмжээг 2015 îíû 02 ñàðûí 05-íààñ 3 ñàðûí 05-íû ºäºð õ¿ðòýë çîõèîí áàéãóóëсан. Арга хэмжээний хүрээнд Îðøèõûí íóóð, 57-ð óêëîí çýðýã ãàçðààð зохих зөвшөөрөлгүй ам гарган ажиллаж байгаа 69 уурхайн амны эзэдтэй уулзан яриа хийж тэдгээр иргэдэд хууль бус үйл ажиллагаагаа зогсоох талаар 69 албан мэдэгдэл өгч ажилласан.

Садар самуунтай тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор зохион байгуулсан “Хяналт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд дүүргийн 7 хорооны нутаг дэвсгэрт саун массажны төв, дэн, зочид буудал, караоке-баар болон ил талбай, архи, согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг 49 газарт давхардсан тоогоор 11 удаа хяналт, шалгалт зохион байгуулж, 17 газарт албан мэдэгдэл хүргүүлж, биелэлтэнд нь хяналт тавьж ажилласан.

2015 оны 3 дугаар сарын 10-25-ны хооронд зохион явуулсан “Тамхи-Зөрчил” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг давхардсан тоогоор 125 аж ахуйн нэгжид Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор хяналт шалгалт хийн ажиллаж зориулалтын бус газар тамхи худалдан борлуулж байсан 1 зөрчил илрүүлэн тамхины хяналтын хуулийн дагуу 50,000 төгрөгөөр торгон хууль бусаар худалдан борлуулж байсан 7 хайрцаг тамхийг Дүүргийн Тохижилт худалдаа үйлчилгээний хэлтэст улсын орлого болгуулахаар хүргүүлэв.

Улаанбаатар хотод 2015 оны 09 дүгээр сарын 15-19-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгуулагын парламентийн ассамблейн намрын ээлжит хурал болох гэж байгаатай холбогдуулан “Хяналт-Шалгалт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлодог, үйлдвэрлэдэг, тээвэрлэдэг 3 аж ахуйн нэгжид хяналт шалгалт хийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 15-19-ны хооронд ямар нэгэн зөрчил дутагдал гаргахгүй ажиллах талаар 2015 оны 03 дугаар сарын 24-ны өдрийн 97,98,99 тоот албан мэдэгдлийг хүргүүлж ажилласан.

 

Архидан согтуурахтай тэмцэх ажлын чиглэлээр:

2015 оны 1-р улиралд согтуугаар болон гудамж талбайд үйлдэгдэж буй  гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж ажиллахын тулд дүүргийн хэмжээнд нэгдсэн арга хэмжээ 4, хэсэгчилсэн арга хэмжээ 20-ийг тус тус зохион байгуулж ажиллалаа.

 “Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд ¯èëäâýð ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñ, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран 1,2,3,4,7-ð õîðîîíû  ñîãòóóðóóëàõ  óíäàà  õóäàëäàí áîðëóóëäàã болон ò¿¿ãýýð ¿éë÷èëäýã 107 аж ахуйн нэгжийг шалгаж тогтоосон цагийн хуваарь хэтрүүлэн ажилласан 6 аж ахуйн нэгжид Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 7.8-д заасан үндэслэлээр 960,000 төгрөгний торгууль ногдуулж, 2-р хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг Зандан бүрд ÕÕÊ-íû õ¿íñíèé äýëã¿¿ðýýñ зохих шинжилгээний бичиг баримтгүй ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàí áîðëóóëæ áàéñàí “Сайхан” нэрийн 0,5-ààð  ñàâëàãäñàí 25 øèë  àðõèйг ЗДТГ-ын Үйлдвэр үйлчилгээний õýëòýñò шилжүүлсэн. 

            2015 оны 1,2-р саруудад дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар болон Эрүүл мэндийн газартай хамтран “Архины албадан эмчилгээ” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж удаа дараа эрүүлжүүлэгдэж орчиндоо түгшүүр төрүүлдэг 7 иргэнийг Мааньт дах Согтуурах мансуурах донтой этгээдийг Албадан эмчлэх, хөдөлмөр хийлгэх газарт хүргүүлсэн.

            2015 оны 2 дугаар сард Дэлхийн Зөн монгол Налайх дах салбарын Олон улсын байгууллагатай хамтран удаа дараа эрүүлжүүлэгдэж архины хамааралтай болсон иргэдэд архины хор холбогдлыг таниулж, ахуйн хүрээн дэх архидалтыг багасгах улмаар архидан согтуурсны улмаас үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчлийг багасгах зорилгоор дүүргийн 7 хорооноос 21 иргэнийг гэр бүлийн гишүүдийг оролцуулан “Архидан согтуурах явдлыг бууруулах” өдөрлөгийг зохион байгуулж явуулсан.

Ä¿¿ðãèéí õýìæýýíä ÌÓ-ûí àðõèäàí ñîãòóóðàõòàé òýìöýõ òóõàé õóóëü, Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õýòð¿¿ëýí õýðýãëýñýí ýòãýýäèéã àëáàäàí ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ òóõàé õóóëийг хороо хариуцсан хэсгийн байцаагч болон хүүхдийн байцаагч нартай хамтран давхардсан тоогоор 125 байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 1207 иргэнд сурталчилж, саатуулах байранд хүргэгдэн ирсэн 913 иргэнд зөвлөгөө өгч 4 сургуулийн давхардсан тоогоор 610 сурагчдад согтууруулах ундааны хор уршиг, хар тамхи, мансууруулах бодисын хор уршгаар ухуулга сурталчилгаа хийж, òºâèéí òåëåâèçýýð 1 óäàà, орон нутгийн телевизээр 4 удаа, орон нутгийн хэвлэлээр 7 хоног бүр тус тус ухуулга сурталчилгаа хийж, архидан согтуурахын хор уршигийн талаарх çóðàãò õóóäàñ 65 øèðõýãèéã, санамж зөвлөгөө 120 ширхэгийг, сэрэмжлүүлэг 270 ширхэгийг тус тус тарааж ажилласан.

Удаа дараа эрүүлжүүлэгдсэн болон захиргааны зөрчил гаргасан 81 иргэнийг МУ-ын ЗХТХ-ийн 21, 22-д зүйлд зааснаар 7-30 хоногийн хугацаатай баривчлуулж, 30.2-д зааснаар 1 иргэнийг, ЗХТХ-ийн 256-р зүйлд зааснаар 45 иргэнийг тус тус баривчлуулж, биеэ авч явах чадваргүй 22 иргэнийг ар гэрт нь, 35 иргэнийг асран хамгаалагчид нь тус тус хүлээлгэн өгч, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон  121 зөрчил илрүүлж, 92 иргэний эрхийг 6 сараас 2 жилийн хугацаатай хасуулж ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õýòð¿¿ëýí õýðýãëýæ áóñäûí àìãàëàí òàéâàí áàéäëûã àëäàãäóóëж çºð÷èë ãàðãàñàí 913 иргэнийг саатуулах áàéðàíä  õ¿ëýýí àâч  ýì÷èéí ¿çëýã õèéæ саатуулах байрны ýì÷, öàãäàà íàðûí áàéíãûí õÿíàëòàí äîîð саатуулж, 703 èðãýíýýñ ÌÓ-ûí Õóóëü ç¿é Äîòîîä õýðãèéí ñàéä, Ñàíãèéí ñàéäûí õàìòàðñàí 2007 îíû 58/62 òîîò òóøààëààð áàòàëñàí ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ áàéðíû ¿éë÷èëãýýíèé õºëñíèé õýìæýý, ¿éë÷èëãýýíèé õºëñ òºëºõ æóðìûí äàãóó 2,836,451 òºãðºãийг хóðààæ ñàíõ¿¿òýé òîîöîî хийсэн.

2015 оны 1-ð óëèðàëä АСТТХ зөрчсөн 6 çºð÷èë èëð¿¿ëæ 6 аж ахуйн нэгж áàéãóóëëàãûã 960,000 ìÿíãàí òºãðºãººð òîðãîн òîðãóóëийí àðãà õýìæýý àâ÷, удаа дараа зөрчил гаргасан 2 аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг цуцлуулах талаар холбогдох газар албан тоот хүргүүлж ажилласан.

“Архигүй Улаанбаатар” нэг сарын аяны хүрээнд орон сууцны нэг давхарт архи, согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 15 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд Монгол Улсын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор хяналт шалгалт хийн ажиллахад архи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөлгүйгээр архи худалдан борлуулж байсан 1 зөрчил илрүүлж уг аж ахуйн нэгжийг Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 6.1-д зааснаар торгуулийн арга хэмжээ авч худалдан борлуулж байсан 62 шил архи буюу 28,97 литр архи, 23 лааз пиво буюу 11 литр пивийг улсын орлого болгуулахаар Дүүргийн Тохижилт худалдаа үйлчилгээний хэлтэст улсын орлого болгуулахаар хүргүүлсэн.

 

Жижүүрийн шуурхай албаны ажлын чиглэлээр:

2015 оны 1-р улиралд жижүүрийн шуурхай алба нь иргэд байгууллага, аж ахуйн нэгжээс нийт гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн шинжтэй 1145 мэдээ мэдээлэл хүлээн авснаас гэмт хэргийн шинжтэй 81, захиргааны зөрчлийн шинжтэй 1064 дуудлага мэдээлэл авсан байна. Нийт дуудлага мэдээллийн 1015-ийг 5-10 минутанд, 130-ийг 10-20 минутанд очсон. 81 удаа хэргийн газрын үзлэг хийснээс: 21 орон байранд, 40 олон нийтийн газарт, 20 гудамж талбайд, 9 цогцост, 23 авто замд хэргийн газрын үзлэг хийж, 21 гэмт хэргийн газар схем зураг үйлдсэн, 58 гарын дардас, эрэн сурвалжилсан хүн 6, эрэн сурвалжилсан тээврийн хэрэгсэл 6, 12 хүн, эд зүйлс эрэн сурвалжилснаас 5 эд зүйлс олдсон.     

 

            Хүүхдийн албаны ажлын чиглэлээр:

Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2015 оны 01 дүгээр улирлын байдлаар гэмт хэрэгт холбогдсон насанд хүрээгүй 5 хүүхэд бүртгэгдсэн ба өмнөх оны мөн үетэй харьцуулж үзэхэд 1 буюу 1 нэгжээр буурсан үзүүлэлттэй байна.

Хүүхдийн байцаагчийн бүртгэл судалгаанд 2015 оны 01 дүгээр улирлын байдлаар 7 хүүхэд бүртгэгдсэн ба үүнээс хараа хяналтгүй 1 хүүхэд, оршин суугаа газраасаа алга болсон 1 хүүхэд, төөрсөн 1 хүүхэд бусад бүртгэл судалгаанд 4 хүүхэд бүртгэгдсэн байна. Хараа хяналтгүй, оршин суугаа газраасаа алга болсон, төөрсөн 3 хүүхдийн оршин суух газрыг тус тус олж тогтоон эцэг, эх, асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.

2014 онд насанд хүрээгүй хүмүүсээс үйлдсэн гэмт хэрэг, зөрчил, өртөж хохирч байгаа нөхцөл байдалд 1 удаа үнэлэлт дүгнэлт өгч, хэлтсийн даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, үүрэг чиглэл авч ажилласан. Насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Налайх дүүргийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, 119 дүгээр сургуулиас зохион байгуулсан ажлыг 1 удаа очиж шалган зөвлөгөө өгч ажилласан.

           Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар 18 албан мэдэгдлийг 18 аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлж, хариуг хугацаанд нь авч, биелэлтэнд нь хяналт тавьж ажилласан.

           Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нэгдсэн 5 арга хэмжээ, бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр 1 удаа, садар самуунтай тэмцэх чиглэлээр 1 удаа, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 1 удаа, бусад чиглэлээр 2 удаа зохион байгуулж, эдгээрээс 3 арга хэмжээг төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан.      

             Хууль эрх зүйн зөвлөгөөг 21 хүүхэд, 17 эцэг, эх, асран хамгаалагчид ганцаарчлан өгч, 603 хүнийг хамруулан 6 удаа ухуулга яриа хийж, ерөнхий боловсролын болон тусгай мэргэжлийн сургуулиудад 75 ширхэг зурагт хуудас, 80 ширхэг санамж, зөвлөгөө, 100 ширхэг сэрэмжлүүлэг, 88 ширхэг гарын авлагыг хэвлүүлж, олшруулан тараасан.

2015 оны 01 дүгээр улирлын байдлаар хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй ял хойшлогдсон насанд хүрээгүй 7 ялтанд хяналт тавьж ажилласнаас 2 ялтанд хувийн хэрэг шинээр нээж, хяналтанд авч, хяналтын хугацаа дууссан 2 ялтны хяналтыг зогсоож, одоо нийт 5 ялтанд хяналт тавьж ажиллаж байна.

            Төв аймгийн Цагдаагийн газрын Нэгдүгээр бүстэй гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хамтарч ажиллах ажлын төлөвлөгөөний дагуу 2015 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг дэвсгэрт байрлах “Эрдэнэ” Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд суралцдаг 1-2 дугаар курсын 138 оюутнуудад “Архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх, түүний хор уршиг, Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай ойлголт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвүүдээр 2 цагийн сургалт, яриа таниулгыг зохион байгуулж, оюутнуудын сонирхсон асуултанд хариулж, харилцан санаа бодлоо солилцож ажилласан.

             Налайх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Налайх дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг “Амийн гол” төрийн бус байгууллагатай хамтран цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдын 2-14 насны 50 хүүхдийг хамруулан тэднийг урамшуулж, сэтгэлийн дэм, урам хайрлан эцэг, эх, асран хамгаалагчид нь хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх зорилгоор “Баяр хөөртэй хүүхдүүд” арга хэмжээг зохион байгуулж, арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн хүүхдүүдээс өөрсдийн авъяасаа үзүүлж, “Амийн гол” төрийн бус байгууллагын тэргүүн С.Нэргүй хүүхдүүдэд ая дууны мэндчилгээ дэвшүүлж, ирсэн хүүхдүүдэд гарын бэлэг гардуулж өгсөн.

            Монголын уламжлалт “Сар шинэ”-ийн баярыг угтаж, Налайх дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг ерөнхий боловсролын сургууль, их, дээд, тусгай мэргэжлийн сургуулиудын сурагч, оюутнуудыг гэмт халдлагад өртөх, гэмт хэрэгт холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Сар шинэ” нэгдсэн арга хэмжээг 2015 оны 02-р сард  зохион байгуулж, арга хэмжээний хүрээнд Налайх дүүрэгт интернет, цахим тоглоомын газрын үйл ажиллагаа явуулдаг 8 газар, архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг 120 аж ахуйн нэгжийг 2 удаа шалгаж,  Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 1 дүгээр курсын 100 оюутнуудад “Гэмт хэргийн тухай ойлголт, түүний хор уршиг” сэдвээр 1 цагийн сургалт зохион байгуулсан.

            Налайх дүүргийн хэмжээнд хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг садар самуун явдалд уруу татагдахаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2015 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс 02 дугаар сарын 09-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд “Хяналт” нэгдсэн арга  хэмжээг зохион байгуулж, арга хэмжээний хүрээнд Налайх дүүргийн хэмжээнд саун-массажны төв, дэн, зочид буудал, караоке баарны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 16 газарт 9 офицер, 13 цагдаа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дугаар хорооны 14 чиглэлд давхардсан тоогоор нийт 24 удаа 168 цагийн эргүүл, шалгалтыг зохион байгуулж, хороо хариуцсан хэсгийн байцаагч нар хорооны нутаг дэвсгэрт архи, согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг 147 аж ахуйн нэгж, байгууллагад давхардсан тоогоор нийт 2 удаа хяналт, шалгалт хийж ажилласан.

             Тус хэлтсийн Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасагтай хамтран Налайх дүүргийн хэмжээнд бага насны хүүхэд, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг зам тээврийн осол, гэмтэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Бамбарууш цагдаа” 14 хоногийн аянг 2015 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулж, аяны дэвтэр, “Бамбарууш цагдаа”-г Налайх дүүргийн 119 дүгээр сургуульд хүлээлгэн өгч, 119 дүгээр сургуулийн 3-6 дугаар ангийн 110 хүүхдийг хамруулан “Замын хөдөлгөөний дүрмийн ойлголт, зам тээврийн осол, гэмтлээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвээр 1 цагийн сургалт зохион байгуулсан.

            Налайх дүүргийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвтэй хамтран Хүүхдийн хууль зүйн хорооны өмнөөс насанд хүрээгүй, хүнд гэмт хэрэг анх удаа үйлдсэн насанд хүрээгүй 3 хүний ялыг хойшлуулах саналыг Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүхэд хүргүүлсэн.

Налайх дүүргийн Халамж үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран 2015 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр Налайх дүүргийн 3 дугаар хороонд оршин суудаг зорилтот бүлгийн 58 эмэгтэйг оролцуулан гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр яриа таниулга хийн нэг өдрийн уулзалт, өдөрлөгийг зохион байгуулж, гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчид өгөх зөвлөмж 58 ширхэгийг тараан хууль эрх зүйн зөвлөгөөг өгч ажилласан.

Дүүргийн 4 дүгээр Прокурорын газартай хамтран 2015 онд хэрэгжүүлэх Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу 2014 онд гэмт хэрэгт ихээр холбогдсон ерөнхий боловсролын 119 дүгээр сургуулийн 10-11 дүгээр ангийн 150 сурагчдыг хамруулан “Гэмт хэргийн тухай ойлголт, түүний хор уршиг” сэдвээр 1.00 цагийн сургалт зохион байгуулсан. 

Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн Түр хамгаалах байрны 107 дугаарын утсанд гомдол гарган Түр хамгаалах байранд үйлчлүүлсэн Налайх дүүрэгт оршин суудаг 2 эмэгтэйн гомдлыг тус цагдаагийн хэлтэс хүлээн авч холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шалгаж шийдвэрлэн хорооны хамтарсан багтай хамтран эрсдлийн нөхцөл байдлын үнэлгээг хийж, Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүхэд хүсэлт гарган 1 хүчирхийлэл үйлдэгчийн эрхийг хязгаарлуулах арга хэмжээ авсан. 

 

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажлын чиглэлээр:

            Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2015 оны 1-р улиралд “Согтуу”, “Хамгаалах бүс”, “Автобусны зогсоол”, “Хяналт”, “Эмэгтэйчүүдийн баяр, хамгаалах бүс-согтуу”, “Цэргийн баяр-Согтуу-Эрхийн үнэмлэх” зэрэг нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулж гудамж замд хийсэн хяналт шалгалтаар 19749 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, 7756 зөрчил илрүүлж, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 191 жолоочийг илрүүлэн 140 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 25-р зүйлийн 1-д зааснаар 6 сараас 2 жилийн хугацаагаар хасаж, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэхгүй согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 51 жолоочийг мөн хуулийн 25-р зүйлийн 6-д зааснаар шүүхээр 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлуулж, Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 16-р зүйлийн 4 дэх заалтыг үндэслэн 113 тээврийн хэрэгслийг түр саатуулан, шийтгэврээр 5 хүнийг 190000 төгрөгөөр, бэлэн бус торгуулийн POLICEREADER багажаар 7549 хүнийг 63052000 төгрөгөөр, нийт 7554 хүнийг 63242000 төгрөгөөр торгож, Цагдаагийн нийтлэг үүргээр 11 зөрчил илрүүлж  ажилласан.

 

Дөрөв. Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал:

 

Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” МУ-ын ЗГ-ын 2009 оны 143 тогтоолын хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор хэлтсийн үүдний байранд байгууллагын алсын хараа, уриа, эрхэм зорилго, зорилт, байгууллагын дотоод журам,  иргэдэд эрх зүйн чиглэлээр өөрийн эрх үүрэг, хууль эрхийн мэдлэг олгох зорилгоор хууль, өмгөөлөгчийн нэрс хаяг утасны жагсаалт, хохирогчийн эрх үүрэг, гэмт хэрэг, зөрчилд өртөж хохирохоос урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэрэгт өртөж хохирсон тохиолдолд эрх зүйн туслалцаа хаанаас авах зэрэг материалууд, цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаандаа дагаж мөрддөг гол хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар зэргийг хүлээлгийн өрөөний хананд байрлуулсан  самбарт байршуулсан.

Хэлтсийн даргын зөвлөлийн хурлыг сар бүрийн 05, 25-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөний дагуу явуулж, зөвлөлийн хурлаар  шийдвэрлэсэн хүний нөөцийн болон сахилга ёс зүйн холбоотой шийдвэрийг зөвлөлийн хурал болсон өдрөөс 1-3 хоногт багтаан өглөөний мэдээлэл дээр бие бүрэлдэхүүнд хэлтсийн даргын тушаалыг тогтмол уншин танилцуулж  хэвшсэн.

Цагдаагийн хэлтсийн хүлээлгийн танхимд лед дэлгэц байрлуулж, цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд сурталчлах, зорилгоор байгууллагын цахим хуудас, facebook хуудас нээн ажиллаж байна.

Монгол улсын хууль зүйн сайдын 2014 оны А/89 дүгээр тушаалаар баталсан “Иргэний зөвлөл, оршин суугчдад цагдаагийн байгууллагын тайлан тавих журам”-ын дагуу 2014 оны үйл ажиллагааныхаа тайланг дүүргийн иргэдэд 2015 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр танилцуулж, иргэдээс санал асуулга авч, алба хаагчдын бэлтгэсэн урлагийн тоглолтыг үзүүлсэн.

 

Төсөв санхүүгийн ил тод байдлын хүрээнд:

Тус цагдаагийн хэлтэс нь 2015 оны 01 дүгээр улиралд төвлөрсөн төсвийн санхүүжилт 257.275.100 төгрөгөөр батлагдаж, гүйцэтгэлээр 257.275.100 төгрөгийн урсгал санхүүжилт 100 хувьтай байна.

Үндсэн үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөө 2,311,500 төгрөгөөр батлагдаж, гүйцэтгэл 3.995.150 төгрөгийн орлого орж төлөвлөгөөг 1.083.650 төгрөг буюу 1,6 дахин нэмж оруулсан байна.

2015 оны 01-р улиралд үнэ төлбөргүй хүлээн авсан үндсэн хөрөнгө байхгүй болно.

Цалин хөлс болон бусад нэмэгдлийн зардалд 231,000,000 төгрөгийг зарцуулаад байна. Мөн бараа ажил үйлчилгээний 21,670,200 төгрөг төсөвлөснөөс 21,376,200 төгрөгийг зарцуулж 98,6 хувийн зарцуулалттай ажиллалаа.

Бичиг хэргийн зардалд 1,397,400 төгрөг, шуудан харилцаа холбооны зардалд 480,000 төгрөг, гэрэл цахилгааны зардалд 1,350,000, Түлш халаалтын зардалд 6.121.539,21 төгрөг, Тээвэр шатахууны зардалд 5,949,900 төгрөг, Цэвэр бохир усны зардалд 494,000 төгрөг, дотоод албан томилолт 156,000 төгрөг, Хоолны зардалд 3.337.152 төгрөгийг, болон аж ахуйн зайлшгүй шаардлагатай бараа материалыг Номондоо, М.Ц Холбоо, Инкона Налайх эрэг газруудаас хямд өртөгтэй, ажил үйлчилгээний шаардлага хангахуйц бүтээгдэхүүнийг сонгон худалдан авч байна.

            Оны өмнөх үлдэгдэл өр 2,777,003 төгрөг, 2015 оны өглөг 14,604,691 нийт 16,058,872  төгрөгийн өглөгтэй санхүүгийн мэдээ тайлан гарлаа.

Өглөг нэмэгдсэн шатгаан нь цалингийн сан дутагдалтай хуваарилагдаж татварын хэлтэст ХХОАТ-ын өр үүссэнтэй холбоотой.

Өмнөх оны өглөгөөс урсгал засварын 1,456,000 төгрөгийг, шатахууны 923,093 төгрөг, нийт 2,379,090 төгрөгийн өглөгийг Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар албан бичгээр өгч өглөг барагдуулсаныг хоорондын тооцоогоор данс бүртгэлдээ тусгалаа. Өглөг үүсээд байсан цэвэр бохир усны 119563 төгрөгийг хэмнэлттэй байгаа түлш халаалтын зардлаас зохицуулалт хийж өглөгөө хаасан.

2015 оны 03 дугаар сарын байдлаар өссөн дүнгээр дүүргийн төсөвт төвлөрүүлэх хүү торгуулийн орлогын төлөвлөгөөний дагуу УБ-хотын цагдаагийн газраас өссөн дүнгээр 176,000 төгрөгийн торгуулийн хуудасыг  дотоод санхүүжилт /13030603/ тооцоогоор авч ЦЕГ-ын даргын 32 дугаар тушаалын дагуу торгох эрхбүхий  65 алба хаагч бүртэй нэг бүрчлэн тооцоог хийж торгуулийн тасалбараар 6.170.000 төгрөг, шийтгэрийн хуудсаар 2.081.000 төгрөг нийт 8.251.000 төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлээд байна.

Байгууллагын хөрөнгийн тайланг шинэчлэгдсэн онлайнаар шивж Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын ахлах мэргэжилтэн Болормаад балансын тулгалт хийж  хөрөнгийн тайланг  хугацаанд нь өгсөн.

Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын www.ub.police.gov.mn цахим хуудасны “Мэдээллийн ил тод байдал” бүлэгт өөрийн байгууллагын мэдээллийг оруулах шинэ хуудсыг холбуулахаар Үндэсний дата төвийн мэргэжилтэнтэй холбогдож шинээр сайт нээж ажилласнаар санхүүгийн мэдээлээ  нээлттэй оруулж байна.

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралтыг сар бүр мэдээний хамт байгууллагын цахим х

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Zpqcbf:
45.146.26.43
order viagra 100mg pill - <a href="https://bestusasild.com/">viagra sildenafil</a> viagra 50mg ca
2022-05-05 18:02:18
Ncaugt:
178.68.44.56
prednisolone 5mg cheap - <a href="https://prednisolonex.store/">order prednisolone 10mg</a> cialis 5mg cost
2022-05-08 13:40:27
Angsjl:
45.146.26.122
clavulanate price - <a href="https://gaugmentin.store/">cost clavulanate </a> buy tadalafil without prescription
2022-05-11 05:14:43
Tpaper:
45.146.26.16
bactrim over the counter - <a href="https://xviagrpill.today/">viagra pharmacy</a> cost viagra 50mg
2022-05-13 13:29:10
Mkcaax:
45.146.26.46
oral cephalexin 500mg - <a href="https://xerythromycin.store/">generic erythromycin</a> erythromycin online buy
2022-05-15 17:52:13
Sbuags:
45.146.26.67
buy fildena 50mg online - <a href="https://fildenax.store/">buy sildenafil online cheap</a> ivermectin generic name
2022-05-17 16:27:54
Cmtkfb:
45.146.26.95
budesonide spray - <a href="https://tadalafde.com/">tadalafil cost</a> buy disulfiram 500mg sale
2022-05-19 04:48:20
Hthjcr:
45.146.26.31
ceftin 250mg price - <a href="https://robaxinx.store/">order methocarbamol 500mg for sale</a> cialis pills 40mg
2022-05-20 16:26:14
Ibqdgh:
45.146.26.46
acillin price - <a href="https://tadalafixpls.com/">order tadalafil</a> cialis 40mg without prescription
2022-05-22 01:52:35
Orxckb:
45.146.26.99
buy amoxicillin 500mg pill - <a href="https://levitragn.store/">order vardenafil pills</a> cost vardenafil 10mg
2022-05-24 04:23:20
Lbtegm:
45.146.26.106
ivermectin cream 5% - <a href="https://ivermectinx.store/">can i buy ivermectin online</a> purchase levitra generic
2022-05-25 12:39:05
Rxnzqb:
45.146.26.11
buy doxycycline 200mg generic - <a href="https://edponlines.com/">buy tadalafil online cheap</a> tadalafil 10mg us
2022-05-27 02:11:30
Bxhvka:
45.146.26.74
generic for cialis - <a href="https://provigpill.store/">buy modafinil generic</a> buy modafinil 200mg generic
2022-05-28 22:41:49
Kelxhb:
45.146.26.66
order prednisone 20mg for sale - <a href="https://prednissone.com/">prednisone 5mg uk</a> order isotretinoin
2022-05-30 07:38:59
Xfsfea:
45.146.26.33
buy amoxicillin generic - <a href="https://edssilen.com/">buy viagra 100mg generic</a> sildenafil 150mg for sale
2022-05-31 16:41:21
Uncuhw:
45.146.26.25
prednisolone pills - <a href="https://neurontinx.store/">buy neurontin</a> viagra drug
2022-06-02 07:09:21
Ralphvop:
178.159.37.105
viagra/cialis black and gold 800 <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">buy tadalafil</a>
2022-06-03 17:44:17
Pyfujk:
45.146.26.57
order furosemide without prescription - <a href="https://ivermecptin.com/">ivermectin for people</a> stromectol ivermectin 3 mg
2022-06-03 23:19:56
Ralphvop:
178.159.37.105
cialis black 800mg reviews <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">buy tadalafil</a>
2022-06-04 15:22:12
StromHed:
178.159.37.142
<a href=https://stromectolgf.com/#>stromectol</a> stromectol ivermectin buy
2022-06-04 23:12:52
Iverwaf:
178.159.37.44
ivermectin cost uk <a href=" https://stromectolgf.com/# ">generic ivermectin</a>
2022-06-05 07:51:47
StromHed:
178.159.37.142
<a href=https://stromectolgf.online/#>ivermectin pills human</a> stromectol oral
2022-06-05 12:17:47
Wzyqpb:
45.146.26.33
order hydroxychloroquine 200mg generic - <a href="https://baricitinib.store/">baricitinib 4mg without prescription</a> baricitinib drug
2022-06-05 14:06:57
Iverwaf:
178.159.37.44
stromectol tablets uk <a href=" https://stromectolgf.com/# ">generic ivermectin</a>
2022-06-06 01:46:30
Chestersuisp:
178.159.37.60
https://stromectolgf.online/# oral ivermectin cost
2022-06-06 02:03:15
Yqstky:
45.146.26.73
order metformin 1000mg online cheap - <a href="https://atorvastatin.store/">atorvastatin 40mg tablet</a> norvasc 10mg cost
2022-06-07 03:22:37
Jqlgmz:
95.55.250.238
buy lisinopril 5mg without prescription - <a href="https://hydlisinopr.com/">order lisinopril 5mg sale</a> cost tenormin
2022-06-08 16:07:32
Qgjalh:
45.146.26.90
levitra 20mg over the counter - <a href="https://clomiphene.store/">clomid 50mg usa</a> oral clomiphene 50mg
2022-06-10 04:00:33
ThomasHop:
178.159.37.142
<a href=https://drwithoutdoctorprescription.site/#>canadian medications</a> п»їed drugs online from canada
2022-06-10 16:01:41
ThomasHop:
178.159.37.142
<a href=https://drwithoutdoctorprescription.site/#>best ed pills non prescription</a> legal to buy prescription drugs from canada
2022-06-10 17:13:30
Ralphvop:
178.159.37.105
cialis australia express shipping <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">cialis</a>
2022-06-10 19:30:55
Cameronsurry:
178.159.37.44
prescription drugs online without doctor <a href=" https://drwithoutdoctorprescription.com/# ">ed meds online without doctor prescription</a>
2022-06-11 00:08:05
StevenFam:
178.159.37.60
https://drwithoutdoctorprescription.online/# buy prescription drugs from canada
2022-06-11 00:12:11
Ralphvop:
178.159.37.105
cialis without prescriptions <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">buy tadalafil</a>
2022-06-11 00:46:05
StevenFam:
178.159.37.60
https://drwithoutdoctorprescription.online/# ed meds online canada
2022-06-11 01:56:09
Cameronsurry:
178.159.37.44
buy canadian drugs <a href=" https://drwithoutdoctorprescription.online/# ">canadian drugs</a>
2022-06-11 04:00:38
ThomasHop:
178.159.37.142
<a href=https://drwithoutdoctorprescription.com/#>buy prescription drugs without doctor</a> dog antibiotics without vet prescription
2022-06-11 16:58:10
Cameronsurry:
178.159.37.44
prescription drugs canada buy online <a href=" https://drwithoutdoctorprescription.site/# ">ed prescription drugs</a>
2022-06-11 17:41:38
Onewso:
45.146.26.31
ventolin inhalator over the counter - <a href="https://albuterola.store/">albuterol over the counter</a> order priligy 90mg pills
2022-06-11 18:57:20
Ralphvop:
178.159.37.105
viagra/cialis packs <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">tadalafil 20mg best price</a>
2022-06-11 20:59:34
Cameronsurry:
178.159.37.44
buy prescription drugs from india <a href=" https://drwithoutdoctorprescription.online/# ">canadian drugs</a>
2022-06-11 21:29:48
Ralphvop:
178.159.37.105
cialis substitute hvtsgeahddrimbBtjUnalsy <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">generic version of cialis</a>
2022-06-12 02:13:14
Zkkgnb:
45.146.26.42
synthroid 75mcg tablet - <a href="https://xlevothyroxine.com/">levothyroxine pills</a> buy generic hydroxychloroquine
2022-06-13 06:45:49
Lqgeqb:
45.146.26.99
cialis 20mg brand - <a href="https://edsildx.com/">viagra next day</a> sildenafil in usa
2022-06-14 18:22:21
Pqfbhd:
45.146.26.59
order prednisone 40mg without prescription - <a href="https://orlistati.store/">orlistat 120mg tablet</a> amoxil 500mg price
2022-06-16 11:48:00
Michaelsal:
178.159.37.105
https://sildenafilmg.com/ viagra price
2022-06-16 15:05:20
Michaelphodo:
178.159.37.60
<a href=https://sildenafilmg.com/#>viagra for men</a> when will viagra be generic
2022-06-16 17:58:42
JamisonUnefe:
178.159.37.142
viagra from canada <a href=" https://sildenafilmg.online/# ">where can i buy viagra over the counter</a> https://sildenafilmg.shop/# order viagra online <a href=https://sildenafilmg.com/#>sildenafil</a> viagra without a doctor prescription usa
2022-06-16 18:15:14
JamisonUnefe:
178.159.37.142
viagra 100mg price <a href=" https://sildenafilmg.shop/# ">viagra over the counter walmart</a> https://sildenafilmg.online/# viagra discount <a href=https://sildenafilmg.shop/#>viagra</a> viagra cost per pill
2022-06-17 06:15:57
Michaelsal:
178.159.37.105
https://sildenafilmg.com/ buying viagra online
2022-06-17 07:01:45
Vxuucf:
45.146.26.106
buy diltiazem 180mg online - <a href="https://zithromycins.com/">azithromycin 250mg pill</a> purchase gabapentin online cheap
2022-06-17 11:31:23
Michaelsal:
178.159.37.105
https://sildenafilmg.com/ buy generic 100mg viagra online
2022-06-17 14:34:49
Michaelphodo:
178.159.37.60
<a href=https://sildenafilmg.shop/#>viagra shop</a> buy viagra online usa
2022-06-18 01:47:21
Brandoncip:
178.159.37.44
viagra without a doctor prescription <a href=" https://sildenafilmg.shop/# ">viagra shop</a>
2022-06-18 02:12:35
Michaelsal:
178.159.37.105
https://sildenafilmg.shop/# viagra cost
2022-06-18 06:09:22
Vtehsh:
45.146.26.63
lasix without prescription - <a href="https://xfurosemide.com/">buy lasix</a> doxycycline order online
2022-06-18 10:52:08
Rrqmsn:
45.146.26.15
order generic cenforce 50mg - <a href="https://xdomperidone.com/">motilium 10mg pill</a> domperidone brand
2022-06-19 18:21:47
Brandoncip:
178.159.37.44
best place to buy viagra online <a href=" https://sildenafilmg.com/# ">viagra for men</a>
2022-06-19 23:59:11
Michaelphodo:
178.159.37.60
<a href=https://sildenafilmg.com/#>sildenafil 20 mg</a> viagra over the counter walmart
2022-06-20 10:57:16
Xrpydi:
45.146.26.17
sildenafil 100mg pills for sale - <a href="https://rsildenafilr.com/">sildenafil pharmacy</a> buy tadalafil online cheap
2022-06-21 03:10:25
Georgebuive:
178.159.37.105
amoxicillin without a doctors prescription <a href=" https://amoxilforsale.best/# ">prescription for amoxicillin</a>
2022-06-21 13:23:32
RaymondJer:
178.159.37.60
amoxicillin generic <a href=" https://amoxilforsale.best/# ">amoxicillin 500 mg purchase without prescription</a>
2022-06-21 21:48:03
Georgebuive:
178.159.37.105
amoxicillin 500mg capsules antibiotic <a href=" https://amoxilforsale.best/# ">amoxicillin 500 tablet</a>
2022-06-22 00:58:25
Homerrip:
178.159.37.142
buy generic zithromax online <a href=" https://zithromaxforsale.shop/# ">zithromax online usa no prescription</a> https://clomidforsale.life/# clomid iui <a href=https://prednisoneforsale.store/#>1 mg prednisone cost</a> prednisolone prednisone
2022-06-22 03:43:43
Georgebuive:
178.159.37.105
buy clomid discount <a href=" https://clomidforsale.life/# ">clomid online mexico</a>
2022-06-22 08:30:01
Robertpon:
178.159.37.60
buy clomid 100mg online <a href=" https://clomidforsale.life/# ">how to get clomid over the counter</a>
2022-06-22 09:23:37
Shelbyadera:
178.159.37.142
<a href=https://amoxilforsale.best/#>buy amoxicillin 500mg online</a> how much is amoxicillin
2022-06-22 14:09:41
StephenSputt:
178.159.37.44
https://doxycyclineforsale.life/# doxycycline 500mg
2022-06-22 14:41:51
Qblcqo:
45.146.26.119
order generic modafinil 200mg - <a href="https://rbudesonide.com/">budesonide for sale online</a> rhinocort spray
2022-06-22 15:11:29
StephenSputt:
178.159.37.44
https://doxycyclineforsale.life/# doxycycline singapore
2022-06-22 15:24:26
Georgebuive:
178.159.37.105
amoxicillin 500 mg without a prescription <a href=" https://amoxilforsale.best/# ">amoxicillin without prescription</a>
2022-06-22 20:00:29
Georgebuive:
178.159.37.105
buy amoxicillin 500mg <a href=" https://amoxilforsale.best/# ">amoxicillin without rx</a>
2022-06-23 03:31:02
Robertpon:
178.159.37.60
doxycycline 1000 mg best buy <a href=" https://doxycyclineforsale.life/# ">buy doxycycline 100mg online</a>
2022-06-23 09:49:03
Georgebuive:
178.159.37.105
clomid price without insurance <a href=" https://clomidforsale.life/# ">clomid 50 mg tablet price</a>
2022-06-23 15:09:55
RaymondJer:
178.159.37.60
how to get zithromax <a href=" https://zithromaxforsale.shop/# ">zithromax 600 mg tablets</a>
2022-06-23 16:12:15
Robertpon:
178.159.37.60
doxycycline 40 mg india <a href=" https://doxycyclineforsale.life/# ">buying doxycycline online</a>
2022-06-23 18:14:47
StephenSputt:
178.159.37.44
https://amoxilforsale.best/# amoxicillin 500mg tablets price in india
2022-06-23 19:46:53
StephenSputt:
178.159.37.44
https://doxycyclineforsale.life/# doxycycline buy online india
2022-06-23 20:30:56
Shelbyadera:
178.159.37.142
<a href=https://zithromaxforsale.shop/#>how to get zithromax online</a> zithromax 500 mg for sale
2022-06-23 20:44:58
Homerrip:
178.159.37.142
doxycycline cap 50mg <a href=" https://doxycyclineforsale.life/# ">doxycycline 20 mg india</a> https://clomidforsale.life/# clomid uk sale <a href=https://clomidforsale.life/#>clomid 500mg</a> average price of clomid
2022-06-23 21:25:11
Georgebuive:
178.159.37.105
buy prednisone 5mg canada <a href=" https://prednisoneforsale.store/# ">buying prednisone mexico</a>
2022-06-23 22:39:44
Rickyvor:
178.159.37.44
<a href=https://prednisoneforsale.store/#>prednisone 10 mg brand name</a> 200 mg prednisone daily
2022-06-23 23:35:20
PhilipMix:
178.159.37.105
buy lipitor online uk <a href=" https://buylipitor.store/# ">lipitor generic online pharmacy</a> https://buylasix.icu/# furosemide 100 mg <a href=https://buylasix.icu/#>lasix tablet</a> generic lasix
2022-06-24 04:14:41
Oydhgo:
45.146.26.90
cost isotretinoin - <a href="https://risotretinoin.com/">accutane 10mg canada</a> tetracycline 500mg cost
2022-06-24 12:18:47
RaymondJer:
178.159.37.60
https://buylasix.icu/# lasix 100mg
2022-06-24 16:36:32
Homerrip:
178.159.37.142
<a href=https://buynolvadex.store/#>tamoxifen breast cancer</a> tamoxifen and ovarian cancer
2022-06-24 21:41:09
PhilipMix:
178.159.37.105
lasix online <a href=" https://buylasix.icu/# ">buy lasix online</a> https://buylipitor.store/# buy lipitor with mastercard <a href=https://buylasix.icu/#>lasix for sale</a> lasix medication
2022-06-25 01:46:32
PhilipMix:
178.159.37.105
prices for 1000 metformin <a href=" https://buymetformin.best/# ">where to get metformin</a> https://buylasix.icu/# furosemide 40 mg <a href=https://buytadalafil.men/#>tadalafil for sale from india</a> buy generic tadalafil
2022-06-25 10:56:34
PhilipMix:
178.159.37.105
metformin 104 pill <a href=" https://buymetformin.best/# ">metformin 1000 mg price in india</a> https://buynolvadex.store/# tamoxifen effectiveness <a href=https://buymetformin.best/#>cost of 1000mg metformin</a> metformin coupon pharmacy
2022-06-26 02:17:30
RaymondJer:
178.159.37.60
https://buymetformin.best/# purchase metformin without a prescription
2022-06-26 02:52:51
Qksryj:
45.146.26.33
flexeril 15mg usa - <a href="https://rketorolac.com/">order generic toradol 10mg</a> order inderal generic
2022-06-26 05:15:02
Anthonyvinly:
178.159.37.44
https://buylipitor.store/# best price for generic lipitor
2022-06-26 12:38:57
Anthonyvinly:
178.159.37.44
https://buylipitor.store/# buy lipitor online australia
2022-06-26 14:04:07
WilliamZef:
178.159.37.60
furosemida 40 mg <a href=" https://buylasix.icu/# ">lasix 40 mg</a>
2022-06-26 23:05:03
Edwardvek:
178.159.37.142
lasix 100 mg <a href=" https://buylasix.icu/# ">lasix uses</a>
2022-06-27 01:52:53
Rickyvor:
178.159.37.44
lasix uses <a href=" https://buylasix.icu/# ">lasix side effects</a> https://buynolvadex.store/# tamoxifen dosage <a href=https://buylasix.icu/#>lasix dosage</a> lasix tablet
2022-06-27 02:17:28
Edwardvek:
178.159.37.142
generic metformin price <a href=" https://buymetformin.best/# ">can you buy metformin</a>
2022-06-27 04:02:14
Homerrip:
178.159.37.142
<a href=https://buytadalafil.men/#>buy generic tadalafil online uk</a> cheap 10 mg tadalafil
2022-06-27 06:14:33
Ronaldviano:
178.159.37.105
https://buynolvadex.store/# nolvadex for pct
2022-06-27 11:16:25
RaymondJer:
178.159.37.60
https://buynolvadex.store/# aromatase inhibitors tamoxifen
2022-06-27 16:01:37
WilliamZef:
178.159.37.60
tamoxifen for men <a href=" https://buynolvadex.store/# ">tamoxifen endometriosis</a>
2022-06-27 20:21:08
RaymondJer:
178.159.37.60
https://buytadalafil.men/# tadalafil tablets
2022-06-27 22:19:16
Omdjxv:
45.146.26.127
clopidogrel 75mg oral - <a href="https://twarfarin.com/">warfarin uk</a> order metoclopramide 10mg online cheap
2022-06-27 22:43:23
Jefferylurne:
178.159.37.105
best male ed pills <a href=" https://erectionpills.best/# ">herbal ed treatment</a>
2022-06-28 07:32:14
JeffreyCrant:
178.159.37.105
buy ciprofloxacin <a href=" https://cipro.best/# ">ciprofloxacin over the counter</a> https://withoutprescription.store/# carprofen without vet prescription <a href=https://withoutprescription.store/#>best online canadian pharmacy</a> pain meds online without doctor prescription
2022-06-28 18:25:09
ThomasJew:
178.159.37.60
cipro online no prescription in the usa <a href=" https://cipro.best/# ">ciprofloxacin generic price</a> https://cipro.best/# ciprofloxacin 500 mg tablet price <a href=https://erectionpills.best/#>treatment of ed</a> erection pills viagra online
2022-06-28 20:13:59
Georgeevike:
178.159.37.142
https://cipro.best/# buy ciprofloxacin over the counter
2022-06-29 01:33:54
Robertblona:
178.159.37.44
https://withoutprescription.store/# tadalafil without a doctor's prescription
2022-06-29 02:31:54
Robertblona:
178.159.37.44
https://gabapentin.icu/# how much is neurontin
2022-06-29 03:56:38
Jefferylurne:
178.159.37.105
canadian drugstore online <a href=" https://withoutprescription.store/# ">pet meds without vet prescription</a>
2022-06-29 12:36:05
Eopipa:
45.146.26.127
purchase losartan sale - <a href="https://topamaxn.com/">order topamax 200mg sale</a> promethazine usa
2022-06-29 15:35:31
Georgeevike:
178.159.37.142
https://withoutprescription.store/# prescription drugs canada buy online
2022-06-29 17:14:36
MichealHet:
178.159.37.60
<a href=https://erectionpills.best/#>ed drugs</a> best male enhancement pills
2022-06-29 18:51:15
ThomasJew:
178.159.37.60
buy generic ciprofloxacin <a href=" https://cipro.best/# ">cipro ciprofloxacin</a> https://withoutprescription.store/# dog antibiotics without vet prescription <a href=https://gabapentin.icu/#>neurontin 300mg tablet cost</a> neurontin price india
2022-06-30 00:35:42
Andrewknido:
178.159.37.44
male ed pills <a href=" https://erectionpills.best/# ">best pills for ed</a> https://gabapentin.icu/# medication neurontin <a href=https://withoutprescription.store/#>non prescription ed pills</a> pain medications without a prescription
2022-06-30 01:41:01
MichealHet:
178.159.37.60
<a href=https://erectionpills.best/#>cheap erectile dysfunction pills</a> buying ed pills online
2022-06-30 03:25:35
Jefferylurne:
178.159.37.105
treatment for ed <a href=" https://erectionpills.best/# ">non prescription ed drugs</a>
2022-06-30 06:04:35
JeffreyCrant:
178.159.37.105
cipro <a href=" https://cipro.best/# ">ciprofloxacin 500 mg tablet price</a> https://cipro.best/# buy cipro online without prescription <a href=https://diflucan.icu/#>diflucan 150 mg tablets</a> diflucan coupon canada
2022-06-30 07:03:14
Robertblona:
178.159.37.44
https://diflucan.icu/# how to get diflucan otc
2022-06-30 10:36:10
Robertblona:
178.159.37.44
https://gabapentin.icu/# neurontin price comparison
2022-06-30 12:00:37
ThomasJew:
178.159.37.60
cipro <a href=" https://cipro.best/# ">ciprofloxacin generic price</a> https://erectionpills.best/# ed meds online without doctor prescription <a href=https://diflucan.icu/#>buy diflucan no prescription</a> diflucan 150 australia
2022-06-30 17:57:58
Jefferylurne:
178.159.37.105
buy cheap prescription drugs online <a href=" https://withoutprescription.store/# ">online canadian pharmacy</a>
2022-06-30 20:13:10
Isiahskifs:
178.159.37.142
neurontin 500 mg <a href=" https://gabapentin.icu/# ">neurontin generic cost</a>
2022-07-01 13:35:36
ThomasJew:
178.159.37.60
pain medications without a prescription <a href=" https://withoutprescription.store/# ">prescription drugs online</a> https://erectionpills.best/# ed drugs <a href=https://erectionpills.best/#>ed pills comparison</a> mens erection pills
2022-07-01 15:17:58
Robertblona:
178.159.37.44
https://withoutprescription.store/# buy prescription drugs from canada cheap
2022-07-01 18:50:17
Wiawho:
45.146.26.50
levaquin cost - <a href="https://levofloxacinr.com/">levofloxacin 500mg brand</a> cialis 10mg sale
2022-07-01 18:57:32
Robertblona:
178.159.37.44
https://withoutprescription.store/# meds online without doctor prescription
2022-07-01 20:14:23
JeffreyCrant:
178.159.37.105
ciprofloxacin 500 mg tablet price <a href=" https://cipro.best/# ">buy cipro</a> https://diflucan.icu/# diflucan coupon canada <a href=https://cipro.best/#>ciprofloxacin over the counter</a> cipro 500mg best prices
2022-07-02 02:53:47
Jefferylurne:
178.159.37.105
neurontin india <a href=" https://gabapentin.icu/# ">generic neurontin</a>
2022-07-02 03:55:58
JeffreyCrant:
178.159.37.105
best erection pills <a href=" https://erectionpills.best/# ">top ed pills</a> https://gabapentin.icu/# neurontin for sale online <a href=https://diflucan.icu/#>buy diflucan 1</a> diflucan cap 150 mg
2022-07-02 06:02:16
ThomasJew:
178.159.37.60
buy ciprofloxacin <a href=" https://cipro.best/# ">antibiotics cipro</a> https://gabapentin.icu/# neurontin 800 mg tablet <a href=https://erectionpills.best/#>new ed pills</a> best ed pills online
2022-07-02 06:09:03
Jefferylurne:
178.159.37.105
over the counter erectile dysfunction pills <a href=" https://erectionpills.best/# ">ed medications online</a>
2022-07-02 21:26:10
Isiahskifs:
178.159.37.142
antibiotics cipro <a href=" https://cipro.best/# ">buy ciprofloxacin over the counter</a>
2022-07-03 02:13:29
Robertblona:
178.159.37.44
https://withoutprescription.store/# best non prescription ed pills
2022-07-03 02:55:28
MichealHet:
178.159.37.60
<a href=https://diflucan.icu/#>how can i get diflucan over the counter</a> buy diflucan medicarions
2022-07-03 04:12:20
Robertblona:
178.159.37.44
https://diflucan.icu/# medication diflucan price
2022-07-03 04:20:35
ThomasJew:
178.159.37.60
diflucan 300 mg <a href=" https://diflucan.icu/# ">diflucan 1 where to buy</a> https://diflucan.icu/# diflucan capsule price <a href=https://withoutprescription.store/#>prescription drugs online</a> buy anti biotics without prescription
2022-07-03 07:50:04
Judihn:
45.146.26.35
cialis 10mg usa - <a href="https://meloxicamr.com/">mobic uk</a> purchase flomax without prescription
2022-07-03 08:12:44
MichealHet:
178.159.37.60
<a href=https://gabapentin.icu/#>discount neurontin</a> neurontin 300mg tablet cost
2022-07-03 10:36:04
Jefferylurne:
178.159.37.105
non prescription erection pills <a href=" https://withoutprescription.store/# ">buy canadian drugs</a>
2022-07-03 11:40:13
ThomasJew:
178.159.37.60
neurontin 800 mg tablet <a href=" https://gabapentin.icu/# ">neurontin 400 mg capsule</a> https://withoutprescription.store/# best online canadian pharmacy <a href=https://diflucan.icu/#>where can i buy diflucan over the counter</a> diflucan 150 mg tablet
2022-07-03 22:45:05
Robertblona:
178.159.37.44
https://erectionpills.best/# the best ed pill
2022-07-04 11:35:24
Robertblona:
178.159.37.44
https://diflucan.icu/# diflucan 150 mg
2022-07-04 13:01:22
Hlvzhm:
45.146.26.56
ondansetron 4mg over the counter - <a href="https://spironolactoner.com/">spironolactone 25mg cost</a> order generic valacyclovir 1000mg
2022-07-04 14:24:09
Isiahskifs:
178.159.37.142
diflucan tablets buy online no script <a href=" https://diflucan.icu/# ">buying diflucan without prescription</a>
2022-07-04 15:03:23
ThomasJew:
178.159.37.60
neurontin 500 mg tablet <a href=" https://gabapentin.icu/# ">neurontin cap 300mg price</a> https://diflucan.icu/# buy diflucan over the counter <a href=https://withoutprescription.store/#>canadian drugstore online</a> prescription drugs without doctor approval
2022-07-04 20:11:30
ThomasJew:
178.159.37.60
buy cheap neurontin online <a href=" https://gabapentin.icu/# ">300 mg neurontin</a> https://gabapentin.icu/# neurontin capsules 100mg <a href=https://gabapentin.icu/#>neurontin 800 mg tablets best price</a> 800mg neurontin
2022-07-05 11:16:23
Jefferylurne:
178.159.37.105
where can i purchase diflucan <a href=" https://diflucan.icu/# ">diflucan 150 mg over the counter</a>
2022-07-05 13:43:43
Robertblona:
178.159.37.44
https://gabapentin.icu/# neurontin prescription medication
2022-07-05 20:29:19
Robertblona:
178.159.37.44
https://gabapentin.icu/# buy cheap neurontin online
2022-07-05 21:56:00
Isiahskifs:
178.159.37.142
neurontin cream <a href=" https://gabapentin.icu/# ">neurontin pfizer</a>
2022-07-06 01:57:24
Jefferylurne:
178.159.37.105
best medication for ed <a href=" https://erectionpills.best/# ">ed pills for sale</a>
2022-07-06 03:48:23
MichealHet:
178.159.37.60
<a href=https://withoutprescription.store/#>pain meds without written prescription</a> pain meds without written prescription
2022-07-06 05:56:12
ThomasJew:
178.159.37.60
pills for ed <a href=" https://erectionpills.best/# ">п»їerectile dysfunction medication</a> https://gabapentin.icu/# neurontin 800 pill <a href=https://gabapentin.icu/#>neurontin 600 mg cost</a> buy neurontin online no prescription
2022-07-06 08:54:54
MichealHet:
178.159.37.60
<a href=https://diflucan.icu/#>where can i get diflucan</a> diflucan price south africa
2022-07-06 12:21:00
Andrewknido:
178.159.37.44
prescription drugs without doctor approval <a href=" https://withoutprescription.store/# ">how to get prescription drugs without doctor</a> https://cipro.best/# ciprofloxacin generic price <a href=https://withoutprescription.store/#>best canadian online pharmacy</a> prescription drugs online without doctor
2022-07-06 16:05:22
ThomasJew:
178.159.37.60
neurontin 300 mg cost <a href=" https://gabapentin.icu/# ">price of neurontin</a> https://gabapentin.icu/# neurontin capsules 300mg <a href=https://gabapentin.icu/#>buy neurontin online</a> buy cheap neurontin online
2022-07-06 23:56:38
Zkecqq:
45.146.26.81
propecia generic - <a href="https://ciprofloxacind.com/">order ciprofloxacin for sale</a> cipro ca
2022-07-07 08:53:33
ThomasJew:
178.159.37.60
buy doxycycline <a href=" https://doxycyclineonline.store/# ">doxycycline without prescription</a> https://stromectol.life/# ivermectin over the counter <a href=https://edpills.best/#>compare ed drugs</a> ed medication online
2022-07-07 18:37:01
Michaelnib:
178.159.37.105
generic ivermectin <a href=" https://stromectol.life/# ">order stromectol over the counter</a>
2022-07-08 00:14:02
StevenReand:
178.159.37.44
https://stromectol.life/# buy stromectol
2022-07-08 03:08:09
DarrellFrups:
178.159.37.142
order stromectol over the counter <a href=" https://stromectol.life/# ">order stromectol over the counter</a>
2022-07-08 08:46:57
DanielTup:
178.159.37.60
<a href=https://drugsonline.store/#>canadian pharmacy</a> medicines for ed
2022-07-08 12:09:01
DavidOblit:
178.159.37.142
https://stromectol.life/# generic ivermectin
2022-07-08 13:48:55
ThomasJew:
178.159.37.60
stromectol <a href=" https://stromectol.life/# ">buy stromectol</a> https://stromectol.life/# stromectol <a href=https://drugsonline.store/#>sildenafil without a doctor's prescription</a> psychological ed treatment
2022-07-08 16:14:58
Qwstla:
45.146.26.50
buy flagyl 400mg sale - <a href="https://cephalexinl.com/">cephalexin medication</a> cephalexin tablet
2022-07-08 17:22:49
DanielTup:
178.159.37.60
<a href=https://drugsonline.store/#>best canadian online pharmacy</a> ed medication online
2022-07-08 18:34:13
Frankbeese:
178.159.37.105
drugs that cause ed <a href=" https://drugsonline.store/# ">best way to treat ed</a>
2022-07-08 23:37:05
DavidOblit:
178.159.37.142
https://stromectol.life/# stromectol for sale
2022-07-09 02:11:49
DanielLaw:
178.159.37.44
<a href=https://clomidonline.icu/#>generic clomid for sale</a> clomid coupon
2022-07-09 02:49:53
ThomasJew:
178.159.37.60
clomid coupon <a href=" https://clomidonline.icu/# ">clomid for sale</a> https://drugsonline.store/# best natural cure for ed <a href=https://clomidonline.icu/#>buy clomid</a> clomid 100mg for sale
2022-07-09 07:30:06
Frankbeese:
178.159.37.105
best pill for ed <a href=" https://drugsonline.store/# ">errection problems</a>
2022-07-09 07:46:38
StevenReand:
178.159.37.44
https://edpills.best/# erectile dysfunction medications
2022-07-09 11:41:24
StevenReand:
178.159.37.44
https://drugsonline.store/# tadalafil without a doctor's prescription
2022-07-09 13:08:21
Michaelnib:
178.159.37.105
ed meds online without prescription or membership <a href=" https://drugsonline.store/# ">ed pharmacy</a>
2022-07-09 20:58:11
Xwpsqg:
45.146.26.15
sildenafil buy online - <a href="https://fildenapl.com/">buy sildenafil 100mg pills</a> viagra 50mg for sale
2022-07-09 21:42:28
DarrellFrups:
178.159.37.142
generic ivermectin <a href=" https://stromectol.life/# ">generic ivermectin</a>
2022-07-09 22:38:10
ThomasJew:
178.159.37.60
clomid for sale <a href=" https://clomidonline.icu/# ">clomid 100mg for sale</a> https://edpills.best/# best male enhancement pills <a href=https://edpills.best/#>drugs for ed</a> medications for ed
2022-07-10 05:13:54
Frankbeese:
178.159.37.105
stromectol <a href=" https://stromectol.life/# ">generic ivermectin</a>
2022-07-10 09:25:13
StevenReand:
178.159.37.44
https://doxycyclineonline.store/# doxycycline for sale
2022-07-10 20:26:34
ThomasJew:
178.159.37.60
stromectol 3mg tablets <a href=" https://stromectol.life/# ">buy stromectol</a> https://doxycyclineonline.store/# purchase doxycycline <a href=https://drugsonline.store/#>ed cures</a> best pills for ed
2022-07-10 20:29:41
StevenReand:
178.159.37.44
https://edpills.best/# ed dysfunction treatment
2022-07-10 21:53:13
DanielLaw:
178.159.37.44
<a href=https://doxycyclineonline.store/#>doxycycline</a> can you buy doxycycline over the counter australia
2022-07-11 05:42:03
Nqnave:
45.146.26.15
ed pills gnc - <a href="https://sildenfr.com/">sildenafil 100mg sans ordonnance en pharmacie</a> viagra kaufen ohne rezept
2022-07-11 05:53:57
DarrellFrups:
178.159.37.142
buy doxycycline <a href=" https://doxycyclineonline.store/# ">cheap doxycycline</a>
2022-07-11 12:41:45
DarrellFrups:
178.159.37.142
generic ed pills <a href=" https://edpills.best/# ">new ed drugs</a>
2022-07-11 14:55:51
Michaelnib:
178.159.37.105
clomid for sale <a href=" https://clomidonline.icu/# ">clomid 100mg for sale</a>
2022-07-11 17:35:09
ThomasJew:
178.159.37.60
generic clomid for sale <a href=" https://clomidonline.icu/# ">generic clomid for sale</a> https://edpills.best/# ed drugs compared <a href=https://clomidonline.icu/#>can i buy clomid from australia without prescription</a> generic clomid for sale
2022-07-11 18:19:56
Michaelnib:
178.159.37.105
cheap doxycycline <a href=" https://doxycyclineonline.store/# ">doxycycline without prescription</a>
2022-07-11 20:45:43
DanielTup:
178.159.37.60
<a href=https://stromectol.life/#>generic ivermectin</a> generic ivermectin
2022-07-11 20:48:44
StevenReand:
178.159.37.44
https://stromectol.life/# stromectol 3mg tablets
2022-07-12 04:59:48
StevenReand:
178.159.37.44
https://edpills.best/# ed medications
2022-07-12 06:26:17
ThomasJew:
178.159.37.60
order stromectol over the counter <a href=" https://stromectol.life/# ">stromectol</a> https://drugsonline.store/# mexican pharmacy without prescription <a href=https://edpills.best/#>over the counter erectile dysfunction pills</a> otc ed pills
2022-07-12 09:33:29
Hlptpt:
45.146.26.38
deltasone 10mg canada - <a href="https://rprednisone.com/">purchase prednisone sale</a> prednisolone us
2022-07-12 16:46:52
Frankbeese:
178.159.37.105
ivermectin cream cost <a href=" https://stromectol.life/# ">stromectol</a>
2022-07-13 04:43:28
DarrellFrups:
178.159.37.142
best ed pills that work <a href=" https://drugsonline.store/# ">cheap medication</a>
2022-07-13 04:59:20
ThomasJew:
178.159.37.60
clomid coupon <a href=" https://clomidonline.icu/# ">clomid</a> https://edpills.best/# drugs for ed <a href=https://stromectol.life/#>buy stromectol</a> buy stromectol
2022-07-13 07:23:10
AllanGah:
178.159.37.60
https://stromectoltrust.com/# stromectol for humans for sale
2022-07-14 04:31:59
Pkvwrd:
45.146.26.119
gabapentin online order - <a href="https://gdoxycycline.com/">order stromectol generic</a> buy stromectol
2022-07-14 07:21:47
PhillipWaf:
178.159.37.44
stromectol 12 mg tablets <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol 3mg tablets</a>
2022-07-14 12:14:25
Brandonpah:
178.159.37.105
stromectol 3mg tablets <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol 3 mg tablets price</a>
2022-07-14 13:25:27
PhillipWaf:
178.159.37.44
stromectol 12 mg tablets <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol 12 mg tablets</a>
2022-07-14 13:45:50
JamesUsard:
178.159.37.142
https://stromectoltrust.com/# stromectol 12 mg tablets
2022-07-14 18:18:49
Brandonpah:
178.159.37.105
stromectol <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol 12 mg tablets</a>
2022-07-14 20:46:09
JamesUsard:
178.159.37.142
https://stromectoltrust.com/# stromectol 3 mg tablets price
2022-07-14 21:28:27
WilliamHoibe:
178.159.37.142
stromectol 12 mg tablets <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol for humans for sale</a>
2022-07-15 02:08:27
RobertoMaf:
178.159.37.60
<a href=https://stromectoltrust.com/#>ivermectin for scaly leg mites</a> buy ivermectin tablets for humans
2022-07-15 02:33:27
AllanGah:
178.159.37.60
https://stromectoltrust.com/# stromectol 3mg tablets
2022-07-15 08:37:36
RobertoMaf:
178.159.37.60
<a href=https://stromectoltrust.com/#>stromectol</a> order stromectol over the counter
2022-07-15 11:57:34
Robertcreew:
178.159.37.44
https://stromectoltrust.com/# order stromectol over the counter
2022-07-15 12:28:54
WilliamHoibe:
178.159.37.142
stromectol 12 mg tablets <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol 12 mg tablets</a>
2022-07-15 17:52:13
PhillipWaf:
178.159.37.44
stromectol 12 mg tablets <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol 12 mg tablets</a>
2022-07-15 23:10:30
JefferyBluch:
178.159.37.105
https://pharmacyizi.com/# solutions for ed
2022-07-16 11:57:31
Quiaft:
45.146.26.76
hydroxychloroquine 400mg ca - <a href="https://hydroxyne.com/">order plaquenil 200mg sale</a> cenforce buy online
2022-07-16 13:38:09
Stevequede:
178.159.37.60
<a href=https://pharmacyizi.com/#>ed cures that work</a> generic ed pills
2022-07-16 18:53:47
Larrydweld:
178.159.37.44
https://pharmacyizi.com/# ed meds online canada
2022-07-17 03:06:34
Larrydweld:
178.159.37.44
https://pharmacyizi.com/# canadian pharmacy online
2022-07-17 04:34:59
JefferyBluch:
178.159.37.105
https://pharmacyizi.com/# erectile dysfunction remedies
2022-07-17 04:55:54
Arthurkaf:
178.159.37.142
https://pharmacyizi.com/# buy canadian drugs
2022-07-17 07:03:29
Arthurkaf:
178.159.37.142
https://pharmacyizi.com/# ed meds
2022-07-17 09:15:47
Richardwromi:
178.159.37.142
cheap medication <a href=" https://pharmacyizi.com/# ">buy prescription drugs online without</a>
2022-07-17 12:13:06
Kevintat:
178.159.37.105
https://pharmacyizi.com/# how to help ed
2022-07-17 12:39:43
JefferyBluch:
178.159.37.105
https://pharmacyizi.com/# what is the best ed drug
2022-07-17 16:59:04
Chcifv:
45.146.26.43
purchase baricitinib pill - <a href="https://metforminf.com/">buy metformin generic</a> order lisinopril 10mg online cheap
2022-07-17 19:10:09
JamesPaymn:
178.159.37.60
remedies for ed <a href=" https://pharmacyizi.com/# ">buy prescription drugs from canada cheap</a>
2022-07-17 21:39:47
Richardwromi:
178.159.37.142
best ed drug <a href=" https://pharmacyizi.com/# ">pumps for ed</a>
2022-07-18 00:42:29
DouglasShode:
178.159.37.44
https://pharmacyizi.com/# over the counter ed drugs
2022-07-18 03:28:09
Stevequede:
178.159.37.60
<a href=https://pharmacyizi.com/#>pills for erection</a> natural herbs for ed
2022-07-18 10:30:06
Larrydweld:
178.159.37.44
https://pharmacyizi.com/# dog antibiotics without vet prescription
2022-07-18 12:30:23
Larrydweld:
178.159.37.44
https://pharmacyizi.com/# drug medication
2022-07-18 13:58:24
Arthurkaf:
178.159.37.142
https://pharmacyizi.com/# medications for ed
2022-07-18 20:32:43
Pwjltm:
45.146.26.41
omeprazole sale <a href="https://omeprazolef.com/">order omeprazole</a> medrol 8 mg over counter
2022-07-18 20:35:18
Arthurkaf:
178.159.37.142
https://pharmacyizi.com/# ed pills online pharmacy
2022-07-18 22:44:18
Stevequede:
178.159.37.60
<a href=https://pharmacyizi.com/#>compare ed drugs</a> ed meds online without doctor prescription
2022-07-19 08:06:00
Pmrhcc:
45.146.26.95
best essay writing websites <a href="https://essaypre.com/">mba essay service</a> desloratadine drug
2022-07-19 12:35:33
Larrydweld:
178.159.37.44
https://pharmacyizi.com/# erectile dysfunction pills
2022-07-19 21:37:45
Stevequede:
178.159.37.60
<a href=https://pharmacyizi.com/#>help with ed</a> errectile disfunction
2022-07-19 23:06:43
Rmmtsr:
45.146.26.82
buy priligy 30mg <a href="https://diltiazemns.com/">buy diltiazem online cheap</a> buy zyloprim 100mg for sale
2022-07-20 05:51:15
DouglasShode:
178.159.37.44
https://pharmacyizi.com/# ed treatment review
2022-07-20 06:38:18
Arthurkaf:
178.159.37.142
https://pharmacyizi.com/# best pill for ed
2022-07-20 09:46:04
Arthurkaf:
178.159.37.142
https://pharmacyizi.com/# male erection
2022-07-20 11:55:43
Stevequede:
178.159.37.60
<a href=https://pharmacyizi.com/#>help with ed</a> viagra without a doctor prescription
2022-07-20 15:53:14
Stevequede:
178.159.37.60
<a href=https://pharmacyizi.com/#>best ed drug</a> home remedies for erectile dysfunction
2022-07-21 03:20:18
Richardwromi:
178.159.37.142
ed doctor <a href=" https://pharmacyizi.com/# ">online ed medications</a>
2022-07-21 03:52:02
Upoazd:
45.146.26.46
sildenafil 50mg price <a href="https://edtadalp.com/">cialis usa</a> tadalafil usa
2022-07-21 07:52:07
RichardBub:
178.159.37.105
https://onlinepharmacy.men/# best value pharmacy
2022-07-22 00:43:36
Pillpync:
178.159.37.105
otc ed pills <a href=" https://erectionpills.shop/# ">buying ed pills online</a>
2022-07-22 04:14:49
ThomasFaw:
178.159.37.60
https://erectionpills.shop/# best pill for ed
2022-07-22 06:15:12
GeraldDat:
178.159.37.44
<a href=https://canadiandrugs.best/#>prescription drugs online without doctor</a> prescription drugs
2022-07-22 08:15:34
Pillpync:
178.159.37.105
canadian pharmacy mall <a href=" https://onlinepharmacy.men/# ">legitimate online pharmacy usa</a>
2022-07-22 16:24:45
KeithOceaM:
178.159.37.60
<a href=https://onlinepharmacy.men/#>online pharmacy store</a> canadian pharmacy reviews
2022-07-22 17:37:56
MatthewMup:
178.159.37.44
https://onlinepharmacy.men/# canadian pharmacy meds
2022-07-22 21:22:43
EarnestLisse:
178.159.37.142
canadian pharmacy without prescription <a href=" https://onlinepharmacy.men/# ">best rogue online pharmacy</a>
2022-07-23 01:52:55
Lumyvv:
45.146.26.40
buy ezetimibe without prescription <a href="https://edbestplls.com/">where to buy over the counter ed pills</a> order motilium 10mg generic
2022-07-23 05:19:33
ThomasFaw:
178.159.37.60
https://canadiandrugs.best/# ed meds online without prescription or membership
2022-07-23 08:41:55
Pillpync:
178.159.37.105
Female Viagra <a href=" https://allpharm.store/# ">Effexor</a>
2022-07-23 08:43:53
GeraldDat:
178.159.37.44
<a href=https://erectionpills.shop/#>top ed pills</a> natural remedies for ed
2022-07-23 17:10:34
Pillpync:
178.159.37.105
erectile dysfunction pills <a href=" https://erectionpills.shop/# ">treatment of ed</a>
2022-07-23 21:00:07
ThomasFaw:
178.159.37.60
https://canadiandrugs.best/# dog antibiotics without vet prescription
2022-07-24 01:58:24
RichardBub:
178.159.37.105
https://canadiandrugs.best/# anti fungal pills without prescription
2022-07-24 06:29:50
GeraldDat:
178.159.37.44
<a href=https://onlinepharmacy.men/#>top 10 pharmacies in india</a> prescription drugs online
2022-07-24 08:12:04
Bvsjce:
45.146.26.81
generic cyclobenzaprine 15mg <a href="https://ketorolacbuy.com/">purchase toradol generic</a> clopidogrel price
2022-07-24 18:19:12
ThomasFaw:
178.159.37.60
https://erectionpills.shop/# best pills for ed
2022-07-24 23:14:35
GeorgeGreks:
178.159.37.142
https://erectionpills.shop/# pills for ed
2022-07-25 00:26:09
Pillpync:
178.159.37.105
erectile dysfunction medicines <a href=" https://erectionpills.shop/# ">п»їerectile dysfunction medication</a>
2022-07-25 01:48:06
GeraldDat:
178.159.37.44
<a href=https://erectionpills.shop/#>best ed pills</a> ed medications list
2022-07-25 02:10:54
ThomasFaw:
178.159.37.60
https://erectionpills.shop/# ed pills that really work
2022-07-25 14:02:48
KeithOceaM:
178.159.37.60
<a href=https://canadiandrugs.best/#>prescription drugs without doctor approval</a> comfortis for dogs without vet prescription
2022-07-25 17:58:09
Pillpync:
178.159.37.105
best ed drug <a href=" https://erectionpills.shop/# ">generic ed pills</a>
2022-07-25 18:14:05
KeithOceaM:
178.159.37.60
<a href=https://onlinepharmacy.men/#>mail order pharmacy</a> canada cloud pharmacy
2022-07-26 00:16:21
Qgrkeq:
45.146.26.73
methotrexate generic <a href="https://viapillsfs.com/">sildenafil professional</a> metoclopramide brand
2022-07-26 03:35:52
EarnestLisse:
178.159.37.142
safeway pharmacy <a href=" https://allpharm.store/# ">Nootropil</a>
2022-07-26 06:32:52
Pillpync:
178.159.37.105
canadian pharmacy online reviews <a href=" https://onlinepharmacy.men/# ">bitcoin pharmacy online</a>
2022-07-26 06:36:56
GeorgeGreks:
178.159.37.142
https://allpharm.store/# canadian pharmaceuticals online reviews
2022-07-26 13:20:01
EarnestLisse:
178.159.37.142
meds online without doctor prescription <a href=" https://canadiandrugs.best/# ">canadian online drugs</a>
2022-07-26 18:49:49
MatthewMup:
178.159.37.44
https://erectionpills.shop/# ed pills for sale
2022-07-26 23:01:21
Pillpync:
178.159.37.105
best non prescription ed pills <a href=" https://canadiandrugs.best/# ">buy prescription drugs from india</a>
2022-07-26 23:07:10
ThomasFaw:
178.159.37.60
https://erectionpills.shop/# ed pills that really work
2022-07-27 02:11:07
GeraldDat:
178.159.37.44
<a href=https://erectionpills.shop/#>best ed pills non prescription</a> erection pills that work
2022-07-27 02:23:35
Pillpync:
178.159.37.105
buy canadian drugs <a href=" https://canadiandrugs.best/# ">pain meds without written prescription</a>
2022-07-27 10:08:16
Muqcpi:
45.146.26.46
order sildenafil generic <a href="https://cialiedfs.com/">cialis 10mg ca</a> generic deltasone 40mg
2022-07-27 11:27:44
Pillpync:
178.159.37.105
online pharmacy no prescription needed <a href=" https://allpharm.store/# ">drugs without prescription</a>
2022-07-27 23:43:31
GeorgeGreks:
178.159.37.142
https://canadiandrugs.best/# buy prescription drugs without doctor
2022-07-28 00:02:44
GeorgeGreks:
178.159.37.142
https://allpharm.store/# antibiotics
2022-07-28 02:07:29
GeraldDat:
178.159.37.44
<a href=https://onlinepharmacy.men/#>pharmacy delivery</a> rate canadian pharmacies
2022-07-28 11:31:26
ThomasFaw:
178.159.37.60
https://canadiandrugs.best/# prescription drugs online without
2022-07-28 14:20:36
Wgjxpz:
45.146.26.57
isotretinoin pill <a href="https://aurograpl.com/">purchase sildenafil without prescription</a> buy sildenafil 50mg pill
2022-07-28 19:04:48
Charlesspock:
178.159.37.105
http://stromectolbestprice.com/# stromectol australia <a href=http://stromectolbestprice.com/#>horse stromectol</a> stromectol pill price
2022-07-29 14:03:24
Roberttem:
178.159.37.105
stromectol walgreens <a href=" http://stromectolbestprice.com/# ">ivermectin (stromectol).</a>
2022-07-29 21:20:06
OscarPreet:
178.159.37.60
ivermectin 18mg <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">ivermectin 1.87 dosage for humans</a> https://stromectolbestprice.com/# ivermectin uk <a href=http://stromectolbestprice.com/#>ivermectin for dogs side effects</a> ivermectin manufacturer
2022-07-29 22:14:10
JeffreyJodia:
178.159.37.44
http://stromectolbestprice.com/# what parasites does ivermectin kill
2022-07-30 01:38:39
LelandRit:
178.159.37.44
ivermectin dosage for dogs <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">ivermectin (stromectol)</a>
2022-07-30 02:14:26
Qpcbwr:
45.146.26.66
viagra sildenafil <a href="https://estracpl.com/">estrace 1mg pill</a> losartan generic
2022-07-30 06:29:49
Roberttem:
178.159.37.105
stromectol amazon <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">stromectol 3mg tablets</a>
2022-07-30 09:47:17
CareyZem:
178.159.37.142
<a href=http://stromectolbestprice.com/#>ivermectin pour on for cattle</a> ivermectin dose for goats
2022-07-30 13:21:00
LelandRit:
178.159.37.44
ivermectin praziquantel for dogs <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">ivermectin injections</a>
2022-07-30 15:09:57
CareyZem:
178.159.37.142
<a href=https://stromectolbestprice.com/#>is ivermectin safe for cats</a> ivermectin powder
2022-07-30 15:38:38
JeffreyJodia:
178.159.37.44
http://stromectolbestprice.com/# what is the active ingredient in ivermectin
2022-07-30 16:53:00
Brentunase:
178.159.37.142
stromectol pill price <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">durvet ivermectin paste for humans</a> https://stromectolbestprice.com/# treating heartworms with ivermectin
2022-07-30 17:10:59
GeorgeFlume:
178.159.37.60
http://stromectolbestprice.com/# ivermectin 15 mg
2022-07-30 20:56:28
Charlesspock:
178.159.37.105
http://stromectolbestprice.com/# stromectol medicine <a href=https://stromectolbestprice.com/#>stromectol tablets for humans</a> stromectol where to buy
2022-07-30 22:17:19
Roberttem:
178.159.37.105
stromectol pill <a href=" http://stromectolbestprice.com/# ">stromectol medication</a>
2022-07-31 02:15:24
OscarPreet:
178.159.37.60
who makes ivermectin stock <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">ivermectin dose for covid</a> https://stromectolbestprice.com/# buying ivermectin <a href=https://stromectolbestprice.com/#>teva ivermectin cream</a> tractor supply ivermectin for dogs
2022-07-31 02:25:08
Brentunase:
178.159.37.142
ivermectin injectable <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">ivermectin pour on for ringworm in cattle</a> https://stromectolbestprice.com/# ivermectin ebv
2022-07-31 05:26:59
JeffreyJodia:
178.159.37.44
http://stromectolbestprice.com/# ivermectin for.covid
2022-07-31 10:59:57
Zkhnll:
45.146.26.129
cost esomeprazole 40mg <a href="https://phenergpl.com/">promethazine online</a> cheap tadalafil 5mg
2022-07-31 14:01:32
Roberttem:
178.159.37.105
stromectol uk buy <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">stromectol stay active</a>
2022-07-31 14:37:18
OscarPreet:
178.159.37.60
ivermectin rosacea reddit <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">ivermectin 3mg tablets price</a> http://stromectolbestprice.com/# ivermectin heartworm prevention <a href=http://stromectolbestprice.com/#>ivermectin for rosacea</a> price of ivermectin
2022-07-31 19:39:45
JamesSluro:
178.159.37.142
<a href=https://drugsbestprice.com/#>natural ed</a> drug prices
2022-08-01 05:00:34
GerardMix:
178.159.37.44
https://drugsbestprice.com/# legal to buy prescription drugs without prescription
2022-08-01 20:38:30
Oidozj:
45.146.26.46
cialis 10mg drug <a href="https://dutasteridel.com/">dutasteride us</a> purchase avodart for sale
2022-08-01 21:11:46
DonnieDog:
178.159.37.60
can ed be reversed <a href=" https://drugsbestprice.com/# ">cialis without doctor prescription</a> https://drugsbestprice.com/# treating ed <a href=https://drugsbestprice.com/#>mexican pharmacy without prescription</a> cheap pills online
2022-08-02 04:33:51
Michaelnob:
178.159.37.105
https://drugsbestprice.com/# meds online without doctor prescription <a href=https://drugsbestprice.com/#>best medication for ed</a> top rated ed pills
2022-08-02 04:50:45
Jamesveima:
178.159.37.105
the best ed pills <a href=" https://drugsbestprice.com/# ">injectable ed drugs</a>
2022-08-02 05:50:59
GerardMix:
178.159.37.44
https://drugsbestprice.com/# natural ed treatment
2022-08-02 11:36:18
DonnieDog:
178.159.37.60
erectile dysfunction drug <a href=" https://drugsbestprice.com/# ">canadian drug prices</a> https://drugsbestprice.com/# canadian medications <a href=https://drugsbestprice.com/#>legal to buy prescription drugs from canada</a> ed vacuum pumps
2022-08-02 22:32:43
JamesSluro:
178.159.37.142
<a href=https://drugsbestprice.com/#>male ed drugs</a> diabetes and ed
2022-08-03 01:20:49
Ohltom:
45.146.26.94
cost ranitidine <a href="https://meloxicamp.com/">mobic 7.5mg price</a> tamsulosin brand
2022-08-03 03:52:30
Dustinmoish:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# ed meds online canada
2022-08-03 11:47:51
Williamenago:
178.159.37.105
https://medrxfast.com/# non prescription ed pills <a href=https://medrxfast.com/#>comfortis without vet prescription</a> buy canadian drugs
2022-08-03 18:29:04
DarnellSpoot:
178.159.37.105
online prescription for ed meds <a href=" https://medrxfast.com/# ">non prescription erection pills</a>
2022-08-04 01:42:01
LarryGloks:
178.159.37.60
buy prescription drugs online without <a href=" https://medrxfast.com/# ">buy prescription drugs from canada cheap</a> https://medrxfast.com/# prescription drugs without doctor approval <a href=https://medrxfast.com/#>buy prescription drugs from canada</a> canadian pharmacy online
2022-08-04 02:18:42
Dustinmoish:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# prescription drugs online without
2022-08-04 05:46:37
Cvtmht:
45.146.26.59
ondansetron 4mg drug <a href="https://valtrlx.com/">valtrex generic</a> purchase propecia online cheap
2022-08-04 10:25:35
DavidCax:
178.159.37.142
<a href=https://medrxfast.com/#>ed meds online canada</a> online prescription for ed meds
2022-08-04 14:33:49
MichaelJed:
178.159.37.44
cat antibiotics without pet prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">how can i order prescription drugs without a doctor</a>
2022-08-04 19:08:57
LarryGloks:
178.159.37.60
online canadian pharmacy <a href=" https://medrxfast.com/# ">sildenafil without a doctor's prescription</a> https://medrxfast.com/# sildenafil without a doctor's prescription <a href=https://medrxfast.com/#>prescription drugs</a> legal to buy prescription drugs without prescription
2022-08-05 00:30:56
Darrellbat:
178.159.37.142
cat antibiotics without pet prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">prescription drugs canada buy online</a> https://medrxfast.com/# canadian online drugs
2022-08-05 04:32:10
Dustinmoish:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# prescription drugs without doctor approval
2022-08-05 14:32:10
DavidCax:
178.159.37.142
<a href=https://medrxfast.com/#>canadian drug prices</a> comfortis for dogs without vet prescription
2022-08-06 03:52:52
Agnclq:
45.146.26.114
fluconazole 200mg canada <a href="https://ciprotbs.com/">cipro 1000mg drug</a> viagra 50mg over the counter
2022-08-06 05:57:14
DarnellSpoot:
178.159.37.105
pet meds without vet prescription canada <a href=" https://medrxfast.com/# ">pain medications without a prescription</a>
2022-08-06 11:17:41
LarryGloks:
178.159.37.60
prescription drugs online without <a href=" https://medrxfast.com/# ">legal to buy prescription drugs from canada</a> https://medrxfast.com/# amoxicillin without a doctor's prescription <a href=https://medrxfast.com/#>buy canadian drugs</a> п»їed drugs online from canada
2022-08-06 12:17:39
Dustinmoish:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# canadian drug prices
2022-08-06 23:21:11
DarnellSpoot:
178.159.37.105
buy prescription drugs without doctor <a href=" https://medrxfast.com/# ">ed meds online without prescription or membership</a>
2022-08-06 23:45:36
ThomasFlieD:
178.159.37.60
https://medrxfast.com/# pet antibiotics without vet prescription
2022-08-07 03:34:24
Williamenago:
178.159.37.105
https://medrxfast.com/# buy prescription drugs from canada <a href=https://medrxfast.com/#>non prescription ed pills</a> online prescription for ed meds
2022-08-07 09:08:15
Pxpxbu:
45.146.26.22
purchase tadalafil for sale <a href="https://tadalaedpill.com/">buy cialis 5mg for sale</a> oral viagra 50mg
2022-08-07 12:22:10
DavidCax:
178.159.37.142
<a href=https://medrxfast.com/#>anti fungal pills without prescription</a> cheap pet meds without vet prescription
2022-08-07 19:17:35
DavidCax:
178.159.37.142
<a href=https://medrxfast.com/#>canada ed drugs</a> cvs prescription prices without insurance
2022-08-07 21:55:14
LarryGloks:
178.159.37.60
cvs prescription prices without insurance <a href=" https://medrxfast.com/# ">non prescription erection pills</a> https://medrxfast.com/# prescription drugs online <a href=https://medrxfast.com/#>canadian drugs online</a> canadian medications
2022-08-08 00:54:01
DarnellSpoot:
178.159.37.105
prescription drugs online without doctor <a href=" https://medrxfast.com/# ">buy prescription drugs without doctor</a>
2022-08-08 05:08:21
Dustinmoish:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# pain meds online without doctor prescription
2022-08-08 16:31:48
Williamenago:
178.159.37.105
https://medrxfast.com/# amoxicillin without a doctor's prescription <a href=https://medrxfast.com/#>cvs prescription prices without insurance</a> canadian online pharmacy
2022-08-08 17:29:17
Xbjhth:
95.55.250.238
zithromax 250mg drug <a href="https://azithromycinl.com/">zithromax 500mg cost</a> order glucophage 500mg pill
2022-08-08 18:43:35
Darrellbat:
178.159.37.142
buy prescription drugs without doctor <a href=" https://medrxfast.com/# ">buy prescription drugs from canada cheap</a> https://medrxfast.com/# ed prescription drugs
2022-08-09 00:04:43
Dustinmoish:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# buy prescription drugs without doctor
2022-08-09 07:26:30
LarryGloks:
178.159.37.60
cat antibiotics without pet prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">buy anti biotics without prescription</a> https://medrxfast.com/# how can i order prescription drugs without a doctor <a href=https://medrxfast.com/#>cvs prescription prices without insurance</a> online canadian pharmacy
2022-08-09 16:55:16
Btccjf:
95.55.250.238
cheap metronidazole 400mg <a href="https://bactrimln.com/">trimethoprim cheap</a> order metformin without prescription
2022-08-10 00:50:34
DarnellSpoot:
178.159.37.105
buy prescription drugs without doctor <a href=" https://medrxfast.com/# ">buy prescription drugs from india</a>
2022-08-10 02:22:41
LarryGloks:
178.159.37.60
buy cheap prescription drugs online <a href=" https://medrxfast.com/# ">legal to buy prescription drugs without prescription</a> https://medrxfast.com/# online canadian pharmacy <a href=https://medrxfast.com/#>comfortis without vet prescription</a> legal to buy prescription drugs from canada
2022-08-10 09:35:36
ThomasFlieD:
178.159.37.60
https://medrxfast.com/# canadian drug prices
2022-08-10 10:28:22
Dustinmoish:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# ed prescription drugs
2022-08-10 10:42:34
DarnellSpoot:
178.159.37.105
ed drugs online from canada <a href=" https://medrxfast.com/# ">ed meds online without doctor prescription</a>
2022-08-10 14:38:14
Dustinmoish:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# ed meds online without doctor prescription
2022-08-10 22:54:10
Williamenago:
178.159.37.105
https://medrxfast.com/# carprofen without vet prescription <a href=https://medrxfast.com/#>mexican pharmacy without prescription</a> cheap pet meds without vet prescription
2022-08-10 23:27:49
DavidCax:
178.159.37.142
<a href=https://medrxfast.com/#>amoxicillin without a doctor's prescription</a> carprofen without vet prescription
2022-08-10 23:53:33
LarryGloks:
178.159.37.60
dog antibiotics without vet prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">buy prescription drugs from india</a> https://medrxfast.com/# buy prescription drugs <a href=https://medrxfast.com/#>pet meds without vet prescription</a> buy prescription drugs from canada
2022-08-11 06:20:42
DarnellSpoot:
178.159.37.105
buy prescription drugs without doctor <a href=" https://medrxfast.com/# ">legal to buy prescription drugs without prescription</a>
2022-08-11 06:57:30
Bgewwq:
45.146.26.114
brand clindamycin <a href="https://budesonidec.com/">budesonide oral</a> rhinocort allergy nasal spray
2022-08-11 08:22:09
Dustinmoish:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# canadian drug
2022-08-11 13:29:34
DarnellSpoot:
178.159.37.105
ed meds online without prescription or membership <a href=" https://medrxfast.com/# ">best canadian pharmacy online</a>
2022-08-11 19:06:28
Dustinmoish:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# canadian medications
2022-08-12 01:40:47
Darrellbat:
178.159.37.142
canadian pharmacy online <a href=" https://medrxfast.com/# ">the canadian drugstore</a> https://medrxfast.com/# online prescription for ed meds
2022-08-12 04:14:17
Williamenago:
178.159.37.105
https://medrxfast.com/# ed drugs online from canada <a href=https://medrxfast.com/#>best canadian pharmacy online</a> online prescription for ed meds
2022-08-12 07:18:19
DarnellSpoot:
178.159.37.105
canadian drug pharmacy <a href=" https://medrxfast.com/# ">pet meds without vet prescription canada</a>
2022-08-12 11:24:21
DavidCax:
178.159.37.142
<a href=https://medrxfast.com/#>best ed pills non prescription</a> ed prescription drugs
2022-08-12 15:03:00
Dustinmoish:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# canadian drugs online
2022-08-12 16:14:42
LarryGloks:
178.159.37.60
cvs prescription prices without insurance <a href=" https://medrxfast.com/# ">pet antibiotics without vet prescription</a> https://medrxfast.com/# buy prescription drugs without doctor <a href=https://medrxfast.com/#>legal to buy prescription drugs without prescription</a> best canadian pharmacy online
2022-08-12 17:54:29
Baozsu:
45.146.26.15
cefuroxime 250mg drug <a href="https://trazodonec.com/">trazodone online</a> order tadalafil 20mg
2022-08-12 20:54:44
ThomasFlieD:
178.159.37.60
https://medrxfast.com/# prescription drugs canada buy online
2022-08-13 03:43:27
LarryGloks:
178.159.37.60
how to get prescription drugs without doctor <a href=" https://medrxfast.com/# ">legal to buy prescription drugs from canada</a> https://medrxfast.com/# pet antibiotics without vet prescription <a href=https://medrxfast.com/#>how to get prescription drugs without doctor</a> discount prescription drugs
2022-08-13 08:34:42
DarnellSpoot:
178.159.37.105
buy prescription drugs from canada <a href=" https://medrxfast.com/# ">buy prescription drugs online legally</a>
2022-08-13 15:59:08
Dustinmoish:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# meds online without doctor prescription
2022-08-13 18:59:09
DavidCax:
178.159.37.142
<a href=https://medrxfast.com/#>prescription drugs canada buy online</a> best non prescription ed pills
2022-08-14 01:26:49
Izrzdd:
45.146.26.46
viagra 100mg oral <a href="https://rtsildenafil.com/">sildenafil citrate 50mg</a> order cialis 10mg
2022-08-14 03:18:22
DarnellSpoot:
178.159.37.105
canadian online pharmacy <a href=" https://medrxfast.com/# ">pet antibiotics without vet prescription</a>
2022-08-14 04:13:42
LarryGloks:
178.159.37.60
comfortis for dogs without vet prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">prescription drugs online</a> https://medrxfast.com/# pain meds without written prescription <a href=https://medrxfast.com/#>buy cheap prescription drugs online</a> cheap pet meds without vet prescription
2022-08-14 05:42:43
LarryGloks:
178.159.37.60
canadian drugstore online <a href=" https://medrxfast.com/# ">canadian drugs online</a> https://medrxfast.com/# mexican pharmacy without prescription <a href=https://medrxfast.com/#>ed prescription drugs</a> canadian drug prices
2022-08-14 20:29:57
DarnellSpoot:
178.159.37.105
buy prescription drugs from india <a href=" https://medrxfast.com/# ">canadian drug pharmacy</a>
2022-08-14 20:42:40
DarnellSpoot:
178.159.37.105
prescription drugs online without <a href=" https://medrxfast.com/# ">ed meds online without doctor prescription</a>
2022-08-15 08:58:11
Skliiu:
45.146.26.101
stromectol medicine <a href="https://prazosinxl.com/">oral minipress 2mg</a> retin gel usa
2022-08-15 09:48:07
DavidCax:
178.159.37.142
<a href=https://medrxfast.com/#>ed meds online canada</a> best canadian online pharmacy
2022-08-15 16:20:05
Hdqace:
45.146.26.41
tadalafil online order <a href="https://buytadacips.com/">tadacip price</a> buy voltaren 100mg generic
2022-08-16 20:29:33
RalphSwest:
178.159.37.44
https://diflucan.life/# buy diflucan over the counter
2022-08-17 03:12:20
Donaldexoky:
178.159.37.60
neurontin prices <a href=" https://gabapentin.top/# ">generic neurontin 300 mg</a> https://ventolin.tech/# ventolin inhalador <a href=https://wellbutrin.best/#>buy wellbutrin xl</a> wellbutrin 150 mg discount
2022-08-17 17:32:01
RalphSwest:
178.159.37.44
https://wellbutrin.best/# buy wellbutrin sr
2022-08-17 21:20:12
Nxfdlb:
45.146.26.67
buy indomethacin 50mg generic <a href="https://cefiximes.com/">cefixime generic</a> buy amoxicillin 250mg pills
2022-08-18 02:33:38
DeshawnVierm:
178.159.37.142
<a href=https://ventolin.tech/#>where can i buy ventolin online</a> ventolin pill
2022-08-18 09:09:04
DeshawnVierm:
178.159.37.142
<a href=https://ventolin.tech/#>ventolin usa over the counter</a> ventolin discount
2022-08-18 12:04:17
RalphSwest:
178.159.37.44
https://ventolin.tech/# buy ventolin tablets uk
2022-08-18 12:24:07
Donaldexoky:
178.159.37.60
diflucan 110 mg <a href=" https://diflucan.life/# ">diflucan otc australia</a> https://valtrex.icu/# can you purchase valtrex online <a href=https://gabapentin.top/#>neurontin price uk</a> neurontin 100mg capsule price
2022-08-18 17:02:18
RobertRon:
178.159.37.60
https://wellbutrin.best/# no prescription wellbutrin online
2022-08-18 19:34:38
DanielShiEm:
178.159.37.142
best prices for wellbutrin <a href=" https://wellbutrin.best/# ">wellbutrin 10mg</a> https://ventolin.tech/# buy ventolin over the counter
2022-08-19 03:27:24
JordanJat:
178.159.37.105
https://gabapentin.top/# neurontin 100mg price
2022-08-19 09:01:42
Epsrzf:
45.146.26.50
generic arimidex <a href="https://anastrozoles.com/">order anastrozole 1mg without prescription</a> cialis tadalafil 10mg
2022-08-19 18:15:16
DeshawnVierm:
178.159.37.142
<a href=https://gabapentin.top/#>neurontin cost in canada</a> neurontin tablets no script
2022-08-20 09:01:55
Kkfwso:
45.146.26.10
clonidine cost <a href="https://meclizinel.com/">meclizine 25 mg ca</a> cost meclizine
2022-08-20 14:20:30
RalphSwest:
178.159.37.44
https://ventolin.tech/# ventolin buy online
2022-08-20 15:29:01
JordanJat:
178.159.37.105
https://diflucan.life/# buy diflucan generic
2022-08-20 17:25:50
Donaldexoky:
178.159.37.60
diflucan 50mg capsules <a href=" https://diflucan.life/# ">buy diflucan cheap</a> https://ventolin.tech/# cheap ventolin generic usa <a href=https://valtrex.icu/#>where can you buy valtrex</a> valtrex order canada
2022-08-21 00:39:30
Tommyvet:
178.159.37.44
https://azithromycin.blog/# buy zithromax without prescription online
2022-08-21 03:40:11
Hnqpbg:
45.146.26.106
order minocin generic <a href="https://minocyclinep.com/">order minocycline 100mg without prescription</a> arava for sale online
2022-08-21 10:00:38
Stevenhek:
178.159.37.60
how to order metformin online <a href=" https://glucophage.top/# ">order metformin medicine</a> https://azithromycin.blog/# zithromax 500mg <a href=https://azithromycin.blog/#>zithromax 500 mg</a> how to get zithromax online
2022-08-21 17:26:08
Tommyvet:
178.159.37.44
https://azithromycin.blog/# zithromax antibiotic
2022-08-21 21:54:43
Bhutun:
45.146.26.44
sulfasalazine over the counter <a href="https://verapamilr.com/">order calan 240mg online cheap</a> depakote drug
2022-08-22 05:29:33
Thomaspaync:
178.159.37.105
https://paxil.tech/# paxil sleep
2022-08-22 09:19:50
Adrianskild:
178.159.37.142
<a href=https://paxil.tech/#>paxil weight loss</a> paxil cost
2022-08-22 09:46:00
Tommyvet:
178.159.37.44
https://deltasone.icu/# can i buy prednisone from canada without a script
2022-08-22 13:02:21
ScottJex:
178.159.37.142
paxil drug <a href=" https://paxil.tech/# ">paxil depression</a> https://finasteride.top/# finasteride medication
2022-08-22 14:03:08
Davidbrugh:
178.159.37.60
https://azithromycin.blog/# zithromax cost
2022-08-22 22:21:01
Mwgfdy:
45.146.26.65
isosorbide 40mg generic <a href="https://atorvastatini.com/">buy atorvastatin 40mg sale</a> atenolol 100mg over the counter
2022-08-23 01:13:04
Tommyvet:
178.159.37.44
https://deltasone.icu/# prednisone 10mg price in india
2022-08-23 07:08:33
Thomaspaync:
178.159.37.105
https://glucophage.top/# metformin price singapore
2022-08-23 07:20:59
Stevenhek:
178.159.37.60
metformin tablet price in india <a href=" https://glucophage.top/# ">metformin hcl er</a> https://paxil.tech/# paxil for anxiety <a href=https://finasteride.top/#>buy propecia uk</a> propecia pills
2022-08-23 14:05:05
Tommyvet:
178.159.37.44
https://glucophage.top/# metformin cheapest price
2022-08-23 22:10:52
Adrianskild:
178.159.37.142
<a href=https://finasteride.top/#>buy propecia online cheap</a> finasteride 5 mg
2022-08-24 04:43:51
Adrianskild:
178.159.37.142
<a href=https://finasteride.top/#>buy propecia without a prescription</a> propecia generic finasteride
2022-08-24 06:58:02
Stevenhek:
178.159.37.60
prednisone over the counter south africa <a href=" https://deltasone.icu/# ">prednisone 10mg canada</a> https://finasteride.top/# propecia drug <a href=https://deltasone.icu/#>prednisone 10mg tabs</a> cortisol prednisone
2022-08-24 12:06:24
Tommyvet:
178.159.37.44
https://glucophage.top/# best price metformin 1 000mg
2022-08-24 16:13:10
Stevenhek:
178.159.37.60
metformin price <a href=" https://glucophage.top/# ">cost of 1000mg metformin</a> https://azithromycin.blog/# zithromax antibiotic <a href=https://deltasone.icu/#>prednisone 10</a> prednisone capsules
2022-08-25 02:37:00
Thomaswrinc:
178.159.37.105
metformin drug <a href=" https://glucophage.top/# ">metformin xl</a>
2022-08-25 02:40:41
Thomaspaync:
178.159.37.105
https://finasteride.top/# generic propecia for cheap without precscription
2022-08-25 02:46:15
Tommyvet:
178.159.37.44
https://glucophage.top/# metformin cheapest price
2022-08-25 07:10:29
Adrianskild:
178.159.37.142
<a href=https://glucophage.top/#>where can i get metformin</a> metformin online
2022-08-25 18:21:59
Davidbrugh:
178.159.37.60
https://azithromycin.blog/# buy zithromax without presc
2022-08-25 20:14:25
Adrianskild:
178.159.37.142
<a href=https://paxil.tech/#>paxil 40 mg</a> paxil drug
2022-08-25 20:35:48
Stevenhek:
178.159.37.60
can you buy prednisone without a prescription <a href=" https://deltasone.icu/# ">buy prednisone canadian pharmacy</a> https://deltasone.icu/# prednisone pill 20 mg <a href=https://glucophage.top/#>metformin 500 mg tablets</a> metformin hcl 500
2022-08-25 23:18:20
Thomaspaync:
178.159.37.105
https://azithromycin.blog/# buy zithromax without prescription online
2022-08-26 00:45:36
Davidbrugh:
178.159.37.60
https://paxil.tech/# paxil weight loss
2022-08-26 02:28:16
Vjjvhs:
45.146.26.81
best real casino online <a href="https://xclomiphene.com/">clomid oral</a> order misoprostol pill
2022-08-26 05:36:46
ThomasJat:
178.159.37.44
https://sildenafil.pro/# sildenafil 20 mg buy online
2022-08-26 09:10:09
ThomasJat:
178.159.37.44
https://tadalafil.pro/# tadalafil 5mg cost
2022-08-27 05:40:20
Petermew:
178.159.37.105
https://antibiotic.icu/# amoxicillin 500 mg tablets
2022-08-27 08:14:36
Qavice:
45.146.26.73
orlistat 60mg pills <a href="https://xorlistat.com/">oral orlistat 60mg</a> brand baclofen 10mg
2022-08-27 10:48:36
HenryHok:
178.159.37.142
<a href=https://hydroxychloroquine.icu/#>hydroxychloroquine brand name</a> plaquenil buy online
2022-08-27 16:35:35
ThomasJat:
178.159.37.44
https://amoxicillin.pro/# amoxicillin 500 mg
2022-08-27 18:46:58
SamualJoymn:
178.159.37.142
antibiotic ear drops <a href=" https://antibiotic.icu/# ">zithromax antibiotic without prescription</a> https://antibiotic.icu/# meropenem antibiotic
2022-08-27 19:55:42
Stevenhek:
178.159.37.60
plaquenil 100mg <a href=" https://hydroxychloroquine.icu/# ">plaquenil 200mg buy</a> https://antibiotic.icu/# cost of amoxicillin 875 mg <a href=https://antibiotic.icu/#>zithromax capsules</a> where can i get doxycycline
2022-08-27 23:48:44
Stevenhek:
178.159.37.60
tadalafil uk pharmacy <a href=" https://tadalafil.pro/# ">tadalafil generic otc</a> https://antibiotic.icu/# amoxicillin 500 mg purchase without prescription <a href=https://antibiotic.icu/#>doxycycline 200 mg</a> invanz antibiotic
2022-08-28 14:17:50
Qzyzzz:
45.146.26.16
purchase tizanidine for sale <a href="https://xpranolol.com/">inderal buy online</a> reglan pills
2022-08-28 15:36:38
Petermew:
178.159.37.105
https://tadalafil.pro/# tadalafil 40 mg online india
2022-08-28 17:12:49
ThomasJat:
178.159.37.44
https://sildenafil.pro/# sildenafil 100mg cost
2022-08-28 23:41:27
Stevenhek:
178.159.37.60
amoxicillin no prescipion <a href=" https://amoxicillin.pro/# ">amoxicillin 500 mg tablets</a> https://sildenafil.pro/# sildenafil price <a href=https://antibiotic.icu/#>baytril antibiotic</a> amoxicillin no prescription
2022-08-29 11:07:49
Fwvevc:
45.146.26.40
buy sildenafil 50mg without prescription <a href="https://tadalafort.com/">cialis 20</a> cialis 5mg tablet
2022-08-29 20:29:32
Stevenhek:
178.159.37.60
sildenafil 20 mg <a href=" https://sildenafil.pro/# ">sildenafil 50mg tablets</a> https://tadalafil.pro/# generic tadalafil daily <a href=https://sildenafil.pro/#>sildenafil 100mg prescription</a> sildenafil nz
2022-08-30 01:24:58
ThomasJat:
178.159.37.44
https://hydroxychloroquine.icu/# plaquenil sulfate
2022-08-30 01:41:22
PerrySoini:
178.159.37.105
plaquenil cost uk <a href=" https://hydroxychloroquine.icu/# ">prices for plaquenil</a>
2022-08-30 10:57:18
ThomasJat:
178.159.37.44
https://antibiotic.icu/# buy amoxicillin online no prescription
2022-08-30 14:53:09
Pwcjde:
45.146.26.43
online slots <a href="https://playformox.com/">online casino real money paypal</a> how to write an essay about my family
2022-08-31 01:00:36
Stevenhek:
178.159.37.60
tadalafil 5mg in india <a href=" https://tadalafil.pro/# ">tadalafil otc usa</a> https://sildenafil.pro/# sildenafil 100 mg prescription <a href=https://hydroxychloroquine.icu/#>plaquenil canada</a> plaquenil price in india
2022-08-31 06:14:39
ThomasJat:
178.159.37.44
https://antibiotic.icu/# zithromax 500mg over the counter
2022-08-31 06:36:11
Petermew:
178.159.37.105
https://hydroxychloroquine.icu/# plaquenil 40 mg
2022-08-31 12:10:29
SamualJoymn:
178.159.37.142
antibiotic for dropsy <a href=" https://antibiotic.icu/# ">zithromax tablets for sale</a> https://hydroxychloroquine.icu/# hydroxychloroquine 1mg
2022-08-31 12:54:51
ThomasJat:
178.159.37.44
https://antibiotic.icu/# best antibiotic for kidney infections
2022-08-31 19:33:16
Petermew:
178.159.37.105
https://tadalafil.pro/# buy tadalafil online usa
2022-08-31 23:05:54
SamualJoymn:
178.159.37.142
amoxicillin 875 mg tablet <a href=" https://antibiotic.icu/# ">should i take yogurt with an antibiotic</a> https://antibiotic.icu/# buy amoxicillin online mexico
2022-09-01 00:50:32
Zoirby:
45.146.26.56
academic writing blog <a href="https://weforstudent.com/">write papers for me</a> cost cialis 40mg
2022-09-01 22:46:28
Jeffreyjef:
178.159.37.105
https://pharmacy.ink/# canadian pharmacies online
2022-09-03 02:18:09
Gikmvi:
45.146.26.25
buy azathioprine 50mg generic <a href="https://digoxints.com/">digoxin price</a> buy micardis sale
2022-09-03 02:34:45
RaymondDor:
178.159.37.44
https://ciprofloxacin.icu/# buy cipro online
2022-09-03 12:34:53
RaymondDor:
178.159.37.44
https://lisinopril.icu/# lisinopril generic price comparison
2022-09-03 12:36:00
Georgedoons:
178.159.37.105
lisinopril 10 mg online no prescription <a href=" https://lisinopril.icu/# ">lisinopril tabs 10mg</a>
2022-09-03 19:38:56
BrandenOrAps:
178.159.37.60
<a href=https://lisinopril.icu/#>can i buy lisinopril over the counter</a> buy lisinopril 10 mg online
2022-09-04 03:23:49
Wcvzno:
45.146.26.114
molnunat 200 mg usa <a href="https://molnupiravirp.com/">generic molnupiravir</a> buy lansoprazole 30mg pill
2022-09-04 05:32:17
Jeffreyjef:
178.159.37.105
https://ciprofloxacin.icu/# ciprofloxacin 500mg buy online
2022-09-04 13:06:18
Bradleymus:
178.159.37.44
https://stromectol.pro/# cost of ivermectin <a href=https://lipitor.icu/#>buy lipitor</a> lipitor purchase online
2022-09-04 15:15:26
Bradleymus:
178.159.37.44
https://stromectol.pro/# ivermectin pour on for cats <a href=https://stromectol.pro/#>ivermectin wormers for horses</a> ivermectin dosage human
2022-09-04 15:20:00
Carlosrhibe:
178.159.37.60
https://stromectol.pro/# does ivermectin kill roundworms
2022-09-04 17:10:27
RaymondDor:
178.159.37.44
https://stromectol.pro/# ivermectin injectable dosage for goats orally
2022-09-05 01:11:34
RaymondDor:
178.159.37.44
https://lipitor.icu/# lipitor generic atorvastatin
2022-09-05 01:12:34
Jeffreyjef:
178.159.37.105
https://lipitor.icu/# lipitor drug
2022-09-05 05:29:29
Chycbf:
45.146.26.76
brand salbutamol <a href="https://salbutamols.com/">imuran 100mcg pill</a> order phenazopyridine generic
2022-09-05 08:46:01
Georgedoons:
178.159.37.105
best price for lipitor <a href=" https://lipitor.icu/# ">lipitor tablets 10mg price</a>
2022-09-05 12:25:33
BrandenOrAps:
178.159.37.60
<a href=https://pharmacy.ink/#>best canadian pharmacy for viagra</a> rxpharmacycoupons
2022-09-05 21:27:11
JosephBic:
178.159.37.142
discount pharmacy <a href=" https://pharmacy.ink/# ">rx pharmacy</a>
2022-09-05 23:42:53
RaymondDor:
178.159.37.44
https://ciprofloxacin.icu/# ciprofloxacin order online
2022-09-06 13:13:59
RaymondDor:
178.159.37.44
https://pharmacy.ink/# best rated canadian pharmacy
2022-09-06 13:14:57
Vggwaw:
45.146.26.118
diamox 250 mg pills <a href="https://acetazolamidet.com/">order acetazolamide for sale</a> purchase singulair pill
2022-09-06 13:25:41
Jeffreyjef:
178.159.37.105
https://ciprofloxacin.icu/# ciprofloxacin generic price
2022-09-06 15:59:16
RaymondDor:
178.159.37.44
https://tamoxifen.best/# tamoxifen rash <a href=https://paxlovid.best/#>molnupiravir brand name</a> paxlovid fact sheet
2022-09-07 11:31:26
VernonPep:
178.159.37.105
how long for viagra to work <a href=" https://viagracanada.xyz/# ">buying viagra online without prescription</a>
2022-09-07 19:41:29
MatthewChose:
178.159.37.60
https://paxlovid.best/# paxlovit
2022-09-07 21:57:09
Blxhhm:
45.146.26.74
buy cialis 20mg online cheap <a href="https://prednils.com/">prednisone 10mg without prescription</a> prednisone 10mg oral
2022-09-08 02:43:49
Josephflams:
178.159.37.142
molnupiravir capsules 200 mg <a href=" https://molnupiravir.life/# ">where to get molnupiravir</a>
2022-09-08 03:29:01
MatthewChose:
178.159.37.60
https://molnupiravir.life/# molnupiravir kaufen
2022-09-08 04:34:42
AndreSit:
178.159.37.60
https://molnupiravir.life/# molnupiravir buy
2022-09-08 12:29:26
JosephTof:
178.159.37.44
can you buy viagra over the counter <a href=" https://viagracanada.xyz/# ">where can i buy viagra over the counter</a> https://viagracanada.xyz/# viagra canada prescription
2022-09-08 14:06:42
Dennisbog:
178.159.37.105
https://viagracanada.xyz/# what was viagra originally made for
2022-09-08 16:14:41
Qrlnhx:
45.146.26.22
purchase zithromax generic <a href="https://xpfurosemide.com/">purchase lasix without prescription</a> prednisolone medication
2022-09-09 06:03:38
Dennisbog:
178.159.37.105
https://withoutdoctorprescription.xyz/# buy prescription drugs without doctor
2022-09-09 08:37:59
Josephflams:
178.159.37.142
clomid nolvadex <a href=" https://tamoxifen.best/# ">tamoxifen hormone therapy</a>
2022-09-09 18:33:38
Josephstert:
178.159.37.142
tamoxifen <a href=" https://tamoxifen.best/# ">nolvadex d</a> https://tamoxifen.best/# tamoxifen buy
2022-09-09 18:50:20
MatthewChose:
178.159.37.60
https://withoutdoctorprescription.xyz/# canadian drugstore online
2022-09-09 21:52:38
Dennisbog:
178.159.37.105
https://molnupiravir.life/# molnupiravir covid australia
2022-09-10 02:52:42
MatthewChose:
178.159.37.60
https://withoutdoctorprescription.xyz/# comfortis for dogs without vet prescription
2022-09-10 04:00:13
Wlldlf:
95.55.250.238
buy generic doxycycline <a href="https://buydoxycyclin.com/">doxycycline 200mg uk</a> ivermectin otc
2022-09-10 12:25:47
Josephflams:
178.159.37.142
tamoxifen skin changes <a href=" https://tamoxifen.best/# ">tamoxifen skin changes</a>
2022-09-11 06:52:55
Fbcckh:
95.55.250.238
cheap lopressor <a href="https://buyclomiphenes.com/">clomid over the counter</a> buy vardenafil 10mg online cheap
2022-09-11 12:10:52
Dennisbog:
178.159.37.105
https://tamoxifen.best/# effexor and tamoxifen
2022-09-11 13:16:06
MatthewChose:
178.159.37.60
https://tamoxifen.best/# low dose tamoxifen
2022-09-11 20:54:46
AndreSit:
178.159.37.60
https://paxlovid.best/# covid pills
2022-09-12 03:58:20
Bocxsq:
45.146.26.67
buy albuterol generic <a href="https://buyventolsp.com/">order ventolin 2mg online cheap</a> buy triamcinolone 4mg generic
2022-09-12 22:42:01
EugeneWeipt:
178.159.37.44
oral ivermectin for demodex rosacea <a href=" https://stromectol1st.com/# ">ivermectin livestock</a> https://stromectol1st.com/# ivermectin dose for scabies
2022-09-13 11:58:04
EugeneWeipt:
178.159.37.44
ivermectin for horses <a href=" https://stromectol1st.com/# ">buy stromectol online</a> https://stromectol1st.com/# ivermectin pyrantel for dogs
2022-09-13 11:59:24
JasonPlerm:
178.159.37.105
https://stromectol1st.com/# stromectol without prescription
2022-09-13 20:36:48
Davidhep:
178.159.37.142
ivermectin lung cancer <a href=" https://stromectol1st.com/# ">ivermectin in canada</a>
2022-09-14 04:35:20
Williefut:
178.159.37.60
https://stromectol1st.com/# stromectol tablets 3 mg
2022-09-14 18:57:59
JasonPlerm:
178.159.37.105
https://stromectol1st.com/# stromectol medication
2022-09-14 19:59:06
Mjkfrc:
45.146.26.118
buy acyclovir 400mg for sale <a href="https://buysacyclovir.com/">zovirax 800mg price</a> aceon order online
2022-09-14 20:08:09
DeeynotPi:
91.210.248.222
gay couple on chat video gay chat sex <a href="https://free-gay-sex-chat.com/">gay group chat </a>
2022-09-15 05:32:10
Brandonnof:
178.159.37.105
mail order prescription drugs from canada <a href=" https://24hr-pharmacy.top/# ">how to order prescription drugs from canada</a>
2022-09-15 06:24:46
JamesZoorm:
178.159.37.44
buy clomiphene <a href=" https://clomid.pro/# ">clomid</a> https://ed-pills.xyz/# best pills for ed
2022-09-15 10:30:28
JamesZoorm:
178.159.37.44
clomid for sale in usa <a href=" https://clomid.pro/# ">buy clomiphene</a> https://24hr-pharmacy.top/# mail order prescription drugs from canada
2022-09-15 10:31:37
RobertVet:
178.159.37.60
comfortis without vet prescription <a href=" https://drugsfromcanada.icu/# ">best online canadian pharmacy</a> https://drugsfromcanada.icu/# legal to buy prescription drugs from canada <a href=https://ed-pills.xyz/#>ed drugs list</a> ed drugs
2022-09-15 18:57:03
RobertVet:
178.159.37.60
meds online without doctor prescription <a href=" https://drugsfromcanada.icu/# ">pet antibiotics without vet prescription</a> https://ed-pills.xyz/# ed drugs list <a href=https://ed-pills.xyz/#>ed medications online</a> best treatment for ed
2022-09-16 00:38:58
Mcmggq:
45.146.26.50
buy allegra 120mg generic <a href="https://buyazelastinex.com/">azelastine 10 ml sale</a> buy paracetamol 500mg generic
2022-09-16 03:07:27
ArthurUnody:
178.159.37.105
https://24hr-pharmacy.top/# how to order prescription drugs from canada <a href=https://clomid.pro/#>clomid</a> clomid for sale in usa
2022-09-16 11:31:35
GennieotPi:
91.210.248.222
gay webcam chat sites <a href=https://chatcongays.com>free phone chat lines 60 minute trials gay</a> snap chat gay solo
2022-09-16 12:33:00
BrianSwock:
178.159.37.44
https://24hr-pharmacy.top/# canadian pharmacies without an rx
2022-09-16 12:47:00
Supzre:
193.141.92.192
cost oxcarbazepine 600mg <a href="https://alfuzosinx.com/">order generic uroxatral 10mg</a> buy crestor 20mg generic
2022-09-17 12:52:08
Michaelviext:
178.159.37.142
buy prescription drugs without doctor <a href=" https://drugsfromcanada.icu/# ">buy prescription drugs from india</a>
2022-09-17 18:01:28
RobertVet:
178.159.37.60
male ed pills <a href=" https://ed-pills.xyz/# ">best ed treatment</a> https://ed-pills.xyz/# ed medications online <a href=https://drugsfromcanada.icu/#>pain meds online without doctor prescription</a> prescription drugs canada buy online
2022-09-17 18:05:39
Michaelviext:
178.159.37.142
canadian drugs online pharmacy <a href=" https://24hr-pharmacy.top/# ">best canadian online pharmacies</a>
2022-09-17 18:43:12
JasonImpUp:
178.159.37.142
best price for doxycycline <a href=" https://doxycycline.pro/# ">doxycycline tablets online</a> https://doxycycline.pro/# cost doxycycline <a href=https://clomid.pro/#>buy clomiphene</a> generic clomid for sale
2022-09-17 20:39:51
JamesZoorm:
178.159.37.44
canadian prescription drugs <a href=" https://24hr-pharmacy.top/# ">canadian pharmacies without an rx</a> https://ed-pills.xyz/# gnc ed pills
2022-09-18 07:51:23
ArthurUnody:
178.159.37.105
https://drugsfromcanada.icu/# comfortis for dogs without vet prescription <a href=https://doxycycline.pro/#>doxycycline cap 50mg</a> doxycycline nz
2022-09-18 14:14:15
Wkzqeo:
45.146.26.119
order zetia 10mg online <a href="https://baclofenre.com/">oral baclofen 10mg</a> baclofen 10mg for sale
2022-09-18 19:09:47
MarrisotPi:
91.210.248.222
admission essay writing services <a href=https://au-bestessays.org>reflective essay help</a> nursing essay help
2022-09-20 06:02:21
Avaqsm:
45.146.26.40
tizanidine 2mg ca <a href="https://edbestpl.com/">buy cialis 20mg online cheap</a> cialis 20 mg price
2022-09-20 15:40:14
DorolisaotPi:
91.210.248.222
can i pay someone to write my essay <a href=https://bestcampusessays.com>essay revision help online</a> essays service
2022-09-21 01:18:02
JasonEropy:
178.159.37.142
canadian pharmacy ltd <a href=" https://canadianpharmacy.best/# ">canada drugs online review</a>
2022-09-21 08:12:34
MichaelCem:
178.159.37.60
<a href=https://pharmacywithoutprescription.best/#>online pharmacy no prescription</a> prescription drugs from canada
2022-09-21 09:41:47
JacobGOw:
178.159.37.182
zithromax online usa no prescription <a href=" https://antibioticwithoutpresription.shop/# ">zithromax prescription in canada</a> https://erectionpills.top/# erectile dysfunction medicines
2022-09-21 16:51:40
Pgooso:
45.146.26.50
order lipitor <a href="https://atenololn.com/">buy generic atenolol</a> buy pregabalin 75mg pill
2022-09-21 18:39:49
JacobGOw:
178.159.37.182
canada drugs <a href=" https://canadianpharmacy.best/# ">canadian pharmacy cheap</a> https://antibioticwithoutpresription.shop/# order amoxicillin no prescription
2022-09-25 00:45:59
CharitaotPi:
91.210.248.222
help writing essays for scholarships <a href=https://bestsessays.org>custom essays writing service</a> buy essay online cheap
2022-09-25 04:57:22
Qzvvsv:
45.146.26.33
purchase prograf pills <a href="https://fenofibratec.com/">tricor 160mg oral</a> purchase fenofibrate sale
2022-09-25 06:53:58
NaniceotPi:
91.210.248.222
what are good essay writing services <a href=https://buyacademicessay.com>english essay writers</a> essaywriting service
2022-09-25 23:56:04
TammieotPi:
91.210.248.222
help essay <a href=https://cheapessaywritingservice1.com>custom writing essays</a> essays about service
2022-09-28 10:37:33
Dbqhlt:
45.146.26.33
ditropan 5mg tablet <a href="https://amitriptyabuy.com/">amitriptyline 10mg generic</a> furadantin 100 mg without prescription
2022-09-28 22:27:47
AntonieotPi:
91.210.248.222
service to others essay <a href=https://customcollegeessays.net>top custom essays</a> professional essay writers for hire
2022-09-29 06:34:25
RhiamonotPi:
91.210.248.222
affordable essay writing service <a href=https://customessays-writing.org>what is the best custom essay writing service</a> write my essay review
2022-09-30 02:13:00
Dvvrgo:
45.146.26.93
buy ibuprofen <a href="https://mirtazapinec.com/">remeron 15mg oral</a> calcitriol 0.25 mg uk
2022-09-30 06:03:37
Albertnon:
178.159.37.60
<a href=https://pillswithoutprescription.xyz/#>tadalafil without a doctor's prescription</a> buy anti biotics without prescription
2022-09-30 14:27:43
CharootPi:
91.210.248.222
best writing services <a href=https://customessaywwriting.com>college essay editing service</a> essay writing service recommendation
2022-09-30 21:06:52
Cpojeq:
45.146.26.33
generic zyban <a href="https://bupropionsx.com/">generic bupropion 150 mg</a> order sildenafil 100mg pill
2022-10-01 11:31:44
DronaotPi:
91.210.248.222
professional essay writers review <a href=https://customs-essays-writing.org>help me write my essay</a> write my essay canada
2022-10-01 15:36:52
Drckun:
45.146.26.44
buy zyban 150mg <a href="https://xbenzaprine.com/">buy cyclobenzaprine 15mg online cheap</a> sildenafil 50mg tablet
2022-10-01 18:36:39
TwylaotPi:
91.210.248.222
essay writer service review <a href=https://firstessayservice.net>best essay writers</a> best essay writing service website
2022-10-02 11:10:44
Calvinsoisp:
178.159.37.182
doxycycline 50 mg <a href=" https://doxycyclinemonohydrate.icu/# ">buy doxycycline online 270 tabs</a> https://buysildenafil.best/# sildenafil 6mg
2022-10-02 16:43:47
Yehynv:
45.146.26.35
methotrexate 2.5mg usa <a href="https://mclopramide.com/">purchase reglan for sale</a> purchase cozaar sale
2022-10-02 17:23:41
RichardOrdek:
178.159.37.142
https://stromectolivermectin.pro/# stromectol cost
2022-10-03 01:04:30
LeilahotPi:
91.210.248.222
admission essay writing services <a href=https://geniusessaywriters.net>cheap essay online</a> academic essay writers
2022-10-03 07:54:47
Leroymog:
178.159.37.182
https://buysildenafil.best/# sildenafil online
2022-10-03 11:30:45
CthrineotPi:
91.210.248.212
do essay writing services work <a href=https://howtobuyanessay.com>best medical school essay editing service</a> i cant write my essay
2022-10-04 05:49:59
Rickypance:
178.159.37.60
https://buytadalafil.icu/# buy tadalafil over the counter
2022-10-04 15:02:34
Abjqqa:
45.146.26.2
nexium 40mg us <a href="https://atopiramate.com/">order topiramate</a> order imitrex 25mg for sale
2022-10-04 18:07:48
MichaelCen:
178.159.37.142
https://stromectolivermectin.pro/# price of ivermectin liquid
2022-10-04 20:14:09
Leroymog:
178.159.37.182
https://buysildenafil.best/# buy sildenafil 200mg
2022-10-04 22:24:52
MichaelCen:
178.159.37.142
https://stromectolivermectin.pro/# ivermectin eye drops
2022-10-05 05:09:10
Rickypance:
178.159.37.60
https://buytadalafil.icu/# cheap tadalafil tablets
2022-10-05 09:44:58
Puzudc:
45.146.26.76
purchase levaquin generic <a href="https://adutasteride.com/">avodart uk</a> buy ranitidine online cheap
2022-10-06 02:35:03
GinnieotPi:
91.210.248.212
customer service essays <a href=https://lawessayhelpinlondon.com>essay writer funny</a> good essay writing websites
2022-10-07 05:41:04
Rtotmt:
45.146.26.56
meloxicam 15mg price <a href="https://ameloxicam.com/">brand meloxicam 7.5mg</a> buy flomax 0.4mg online cheap
2022-10-07 07:12:40
RichardBycle:
178.159.37.142
<a href=https://amoxil.best/#>amoxicillin 875 125 mg tab</a> amoxicillin 500 mg capsule
2022-10-07 23:22:31
RichardBycle:
178.159.37.142
<a href=https://buydoxycycline.icu/#>doxycycline 50 mg</a> vibramycin 100 mg
2022-10-08 05:54:02
Normancaw:
178.159.37.182
https://antibiotic.best/# buy cheap bactrim
2022-10-08 07:57:30
Normancaw:
178.159.37.182
https://buydoxycycline.icu/# doxycycline order online
2022-10-08 14:38:12
RichardBycle:
178.159.37.142
<a href=https://antibiotic.best/#>zithromax 500 without prescription</a> bactrim no prescription
2022-10-09 00:02:12
RichardBycle:
178.159.37.142
<a href=https://cipro.pro/#>ciprofloxacin generic price</a> cipro pharmacy
2022-10-09 04:26:38
Brianbum:
178.159.37.44
where can i get zithromax over the counter <a href=" https://zithromax.best/# ">zithromax 250mg</a>
2022-10-09 04:56:44
Normancaw:
178.159.37.182
https://amoxil.best/# amoxicillin 500mg capsules uk
2022-10-09 08:31:38
GinnieotPi:
91.210.248.212
custom essay writing cheap <a href=https://lawessayhelpinlondon.com>what is the best custom essay writing service</a> essay writer funny
2022-10-09 17:43:25
Brianbum:
178.159.37.44
doxycycline generic <a href=" https://buydoxycycline.icu/# ">buy doxycycline</a>
2022-10-10 02:10:38
Ogsjdz:
45.146.26.59
cost ondansetron <a href="https://ondansetrona.com/">zofran 8mg over the counter</a> zocor 10mg without prescription
2022-10-10 03:36:43
RichardBycle:
178.159.37.142
<a href=https://cipro.pro/#>ciprofloxacin</a> ciprofloxacin generic price
2022-10-10 06:23:20
Normancaw:
178.159.37.182
https://antibiotic.best/# buy amoxicillin online without prescription
2022-10-10 08:53:09
RichardBycle:
178.159.37.142
<a href=https://zithromax.best/#>zithromax for sale us</a> where can you buy zithromax
2022-10-10 23:50:40
RichardBycle:
178.159.37.142
<a href=https://zithromax.best/#>zithromax 500mg price</a> zithromax over the counter uk
2022-10-11 04:16:03
Iroccc:
45.146.26.42
buy valtrex generic <a href="https://finasteridea.com/">order finasteride online cheap</a> diflucan sale
2022-10-11 08:05:28
RichardBycle:
178.159.37.142
<a href=https://zithromax.best/#>zithromax 250mg</a> zithromax prescription
2022-10-11 09:03:40
Normancaw:
178.159.37.182
https://cipro.pro/# buy cipro online
2022-10-11 13:49:00
Rickypance:
178.159.37.60
https://buytadalafil.icu/# tadalafil soft gel
2022-10-11 22:15:20
Rickypance:
178.159.37.60
https://buytadalafil.icu/# tadalafil soft
2022-10-11 23:46:48
RichardBycle:
178.159.37.142
<a href=https://antibiotic.best/#>buy cheap zithromax online</a> amoxicillin buy no prescription
2022-10-12 02:24:31
Normancaw:
178.159.37.182
https://antibiotic.best/# bactrim without prescription
2022-10-12 07:43:30
RichardBycle:
178.159.37.142
<a href=https://antibiotic.best/#>buy cheap amoxicillin online</a> amoxicillin order online no prescription
2022-10-12 09:12:43
Kwxtkw:
45.146.26.65
ampicillin brand <a href="https://ametronidazole.com/">metronidazole pill</a> metronidazole brand
2022-10-12 09:22:16
Normancaw:
178.159.37.182
https://buydoxycycline.icu/# odering doxycycline
2022-10-12 17:22:40
Rickypance:
178.159.37.60
https://buytadalafil.icu/# 20 mg tadalafil cost
2022-10-12 23:11:25
Rickypance:
178.159.37.60
https://buytadalafil.icu/# canadian pharmacy tadalafil 20mg
2022-10-13 00:43:32
Vbfbyc:
45.146.26.106
clavulanate ca <a href="https://augmenpill.com/">order augmentin</a> buy trimethoprim pills
2022-10-13 10:14:21
Normancaw:
178.159.37.182
https://cipro.pro/# where can i buy cipro online
2022-10-13 11:17:47
Manuelnaify:
178.159.37.142
https://prednisone20mg.icu/# prednisone for sale
2022-10-13 18:46:57
ShelbySwoth:
178.159.37.182
https://prednisone20mg.icu/# 5 mg prednisone daily
2022-10-13 21:56:35
Alvinnaina:
178.159.37.44
prednisone 50mg cost <a href=" https://prednisone20mg.icu/# ">prednisone canada</a>
2022-10-14 08:38:52
GeorgeVub:
178.159.37.60
<a href=https://pharmacywithoutprescription.life/#>cheapest pharmacy for prescriptions without insurance</a> us pharmacy no prescription
2022-10-14 10:58:36
GeorgeVub:
178.159.37.60
<a href=https://erectiledysfunctionpills.shop/#>ed medications list</a> new ed pills
2022-10-14 12:57:38
Manuelnaify:
178.159.37.142
https://viagravgr.best/# over the counter viagra
2022-10-14 16:03:03
ShelbySwoth:
178.159.37.182
https://erectiledysfunctionpills.shop/# best otc ed pills
2022-10-14 16:24:18
ShelbySwoth:
178.159.37.182
https://viagravgr.best/# where can i buy viagra over the counter
2022-10-15 02:01:27
Kpedca:
45.146.26.66
cost cephalexin <a href="https://erythromycinea.com/">buy erythromycin 250mg generic</a> purchase erythromycin sale
2022-10-15 16:03:38
GeorgeVub:
178.159.37.60
<a href=https://canadian-pharmacy.shop/#>canadapharmacyonline com</a> canadian pharmacy king
2022-10-15 16:25:14
GeorgeVub:
178.159.37.60
<a href=https://prednisone20mg.icu/#>prednisone 21 pack</a> buy prednisone online no prescription
2022-10-15 17:57:00
ShelbySwoth:
178.159.37.182
https://pharmacywithoutprescription.life/# cheapest prescription pharmacy
2022-10-15 19:55:09
Manuelnaify:
178.159.37.142
https://prednisone20mg.icu/# over the counter prednisone pills
2022-10-16 00:43:04
ShelbySwoth:
178.159.37.182
https://erectiledysfunctionpills.shop/# buying ed pills online
2022-10-16 05:33:06
Gaflxa:
45.146.26.33
fildena 50mg for sale <a href="https://fildenatr.com/">sildenafil 100mg brand</a> purchase rhinocort online
2022-10-16 18:00:30
GeraldFaush:
178.159.37.142
https://datingtopreview.com/# best adult site
2022-10-16 20:46:21
Travisrer:
178.159.37.182
free dating sites for single men and women <a href=" https://datingtopreview.com/# ">free dating site</a>
2022-10-16 23:42:33
HaroldDrora:
178.159.37.60
dating sites for totally free for usa <a href=" https://datingtopreview.com/# ">which online dating site is best</a> https://datingtopreview.com/# dating dating site
2022-10-17 12:00:44
HaroldDrora:
178.159.37.60
dating sites in usa <a href=" https://datingtopreview.com/# ">gay, dating singles gmail</a> https://datingtopreview.com/# freedating
2022-10-17 14:07:00
GeraldFaush:
178.159.37.142
https://datingtopreview.com/# chinese dating show
2022-10-17 17:03:22
Travisrer:
178.159.37.182
free dating sites <a href=" https://datingtopreview.online/# ">chat dating</a>
2022-10-17 18:02:55
Jdnidd:
45.146.26.101
order cefuroxime 250mg generic <a href="https://acefuroxime.com/">buy ceftin 500mg online</a> robaxin 500mg for sale
2022-10-17 20:10:32
GeraldFaush:
178.159.37.142
https://datingtopreview.com/# top dating websites
2022-10-18 01:47:29
Travisrer:
178.159.37.182
adult online dating <a href=" https://datingtopreview.com/# ">dating site for</a>
2022-10-18 03:50:39
HaroldDrora:
178.159.37.60
free dating siwomen <a href=" https://datingtopreview.com/# ">online dating web site</a> https://datingtopreview.com/# best single sites
2022-10-18 17:37:31
GeraldFaush:
178.159.37.142
https://datingtopreview.com/# connecting singles
2022-10-18 19:06:39
HaroldDrora:
178.159.37.60
naked dating <a href=" https://datingtopreview.com/# ">online free</a> https://datingtopreview.online/# dating club
2022-10-18 19:08:54
Travisrer:
178.159.37.182
free online chat and dating sites <a href=" https://datingtopreview.com/# ">mature nl lesbian</a>
2022-10-18 21:34:32
Bcwtes:
45.146.26.36
generic trazodone 100mg <a href="https://trazodonecp.com/">trazodone 100mg price</a> viagra 100mg cheap
2022-10-18 22:33:40
GeraldFaush:
178.159.37.142
https://datingtopreview.com/# skip the games dating site free
2022-10-19 02:01:57
Travisrer:
178.159.37.182
mature nl lesbian <a href=" https://datingtopreview.online/# ">adlt dating</a>
2022-10-19 07:23:15
HaroldDrora:
178.159.37.60
browse free dating without registering <a href=" https://datingtopreview.com/# ">f dating site</a> https://datingtopreview.online/# dating guide
2022-10-19 18:44:08
GeraldFaush:
178.159.37.142
https://datingtopreview.com/# italian dating sites
2022-10-19 19:04:09
HaroldDrora:
178.159.37.60
free dating nearby <a href=" https://datingtopreview.online/# ">sex dating site</a> https://datingtopreview.com/# online casual dating
2022-10-19 20:16:50
Siohjv:
45.146.26.57
tadalafil 20mg pills <a href="https://cxtadalafil.com/">buy cialis 40mg generic</a> buy generic tadalafil 20mg
2022-10-19 22:07:03
Travisrer:
178.159.37.182
free personals site <a href=" https://datingtopreview.com/# ">free online personals</a>
2022-10-20 01:42:22
GeraldFaush:
178.159.37.142
https://datingtopreview.com/# village ladies totally free
2022-10-20 02:01:56
Travisrer:
178.159.37.182
online marriage sites in usa <a href=" https://datingtopreview.com/# ">senior singles chat</a>
2022-10-20 16:17:23
GeraldFaush:
178.159.37.142
https://datingtopreview.com/# dating free site online
2022-10-21 00:02:33
HaroldDrora:
178.159.37.60
single chat sites <a href=" https://datingtopreview.online/# ">dating web site</a> https://datingtopreview.com/# single chat sites
2022-10-21 00:47:38
HaroldDrora:
178.159.37.60
dating personals <a href=" https://datingtopreview.online/# ">free online</a> https://datingtopreview.online/# online dating free
2022-10-21 02:20:42
Francisemofs:
178.159.37.44
https://datingtopreview.com/# free dating apps
2022-10-21 05:47:39
Wwcsxa:
45.146.26.49
buy glucophage 1000mg online cheap <a href="https://anetformin.com/">buy glucophage 1000mg</a> purchase norvasc generic
2022-10-21 06:51:06
Travisrer:
178.159.37.182
sabrina carpenter dating <a href=" https://datingtopreview.online/# ">online dejting</a>
2022-10-21 16:47:14
GeraldFaush:
178.159.37.142
https://datingtopreview.online/# free american dating site for christian
2022-10-21 19:27:36
Travisrer:
178.159.37.182
connecting singles online members <a href=" https://datingtopreview.com/# ">japanese dating site</a>
2022-10-21 19:39:49
GeraldFaush:
178.159.37.142
https://datingtopreview.com/# totally free dating site
2022-10-21 21:07:55
Francisemofs:
178.159.37.44
https://datingtopreview.com/# meet me dating site
2022-10-21 21:50:12
HaroldDrora:
178.159.37.60
singles near you <a href=" https://datingtopreview.com/# ">online ukraine dating</a> https://datingtopreview.com/# dating seiten
2022-10-22 01:12:26
HaroldDrora:
178.159.37.60
free dating website <a href=" https://datingtopreview.online/# ">dating sites free tinder</a> https://datingtopreview.online/# 100% free dating sites
2022-10-22 01:45:17
Francisemofs:
178.159.37.44
https://datingtopreview.com/# fdating site
2022-10-22 07:45:36
Yjcusw:
45.146.26.25
cheap lisinopril 5mg <a href="https://omeprazx.com/">purchase omeprazole generic</a> atenolol 50mg generic
2022-10-22 09:20:59
GeraldFaush:
178.159.37.142
https://datingtopreview.online/# free sites of dating
2022-10-22 15:35:47
GeraldFaush:
178.159.37.142
https://datingtopreview.com/# dating app
2022-10-22 17:16:56
Travisrer:
178.159.37.182
online date <a href=" https://datingtopreview.com/# ">best online dating</a>
2022-10-23 03:05:52
HaroldDrora:
178.159.37.60
online free dating service <a href=" https://datingtopreview.online/# ">online free</a> https://datingtopreview.online/# village ladies totally free
2022-10-23 03:45:15
Francisemofs:
178.159.37.44
https://datingtopreview.com/# free dating online chat
2022-10-23 05:36:35
WilliamFlulp:
178.159.37.44
ed drugs online from canada <a href=" https://pharmacyreview.best/# ">online canadian pharmacy</a>
2022-10-23 08:26:37
LloydUsary:
178.159.37.182
canadian pharmacies <a href=" https://pharmacyreview.best/# ">canadian mail order pharmacy</a>
2022-10-23 18:43:48
LloydUsary:
178.159.37.182
mexican pharmacy online medications <a href=" https://withoutprescription.shop/# ">cheap medications</a>
2022-10-23 21:35:31
Hzjxbs:
45.146.26.67
buy generic clarinex 5mg <a href="https://diltials.com/">diltiazem pills</a> order loratadine generic
2022-10-24 06:10:57
Caseyskelf:
178.159.37.60
https://withoutprescription.shop/# canadian drug
2022-10-24 07:32:37
WilliamFlulp:
178.159.37.44
my canadian pharmacy rx <a href=" https://pharmacyreview.best/# ">canadian drug</a>
2022-10-24 07:49:11
Caseyskelf:
178.159.37.60
https://pharmacyreview.best/# canadian pharmacy reviews
2022-10-24 08:01:50
EdgarPag:
178.159.37.142
https://datingonline.best/# best dating sites
2022-10-24 11:27:53
EdgarPag:
178.159.37.142
https://withoutprescription.shop/# pharmacy review
2022-10-24 14:36:28
WilliamFlulp:
178.159.37.44
lesbian mature <a href=" https://datingonline.best/# ">find online dating</a>
2022-10-24 19:19:56
LloydUsary:
178.159.37.182
online pharmacies reviews <a href=" https://withoutprescription.shop/# ">non prescription on line pharmacies</a>
2022-10-25 04:46:01
LloydUsary:
178.159.37.182
serious free dating sites <a href=" https://datingonline.best/# ">free singles dating</a>
2022-10-25 07:38:10
Pztnah:
45.146.26.109
generic toradol 10mg <a href="https://celebxlpl.com/">order celecoxib 200mg without prescription</a> order cozaar without prescription
2022-10-25 08:56:31
Caseyskelf:
178.159.37.60
https://pharmacyreview.best/# canadian pharmacies
2022-10-25 16:12:30
Caseyskelf:
178.159.37.60
https://withoutprescription.shop/# online prescriptions without script
2022-10-25 16:45:39
WilliamFlulp:
178.159.37.44
viagra no prescription canadian pharmacy <a href=" https://withoutprescription.shop/# ">accutane mexican pharmacy</a>
2022-10-25 18:11:04
EdgarPag:
178.159.37.142
https://pharmacyreview.best/# canadian pharmacy for viagra
2022-10-25 19:58:17
EdgarPag:
178.159.37.142
https://withoutprescription.shop/# no prescription canadian drugs
2022-10-25 22:32:17
WilliamFlulp:
178.159.37.44
free dating net <a href=" https://datingonline.best/# ">free daing</a>
2022-10-26 05:29:17
Qgsuxl:
45.146.26.106
buy altace 5mg pills <a href="https://amarypl.com/">buy amaryl online</a> buy amaryl generic
2022-10-26 08:31:34
LloydUsary:
178.159.37.182
non prescription canadian pharmacy <a href=" https://withoutprescription.shop/# ">canadian pharmacy presription and meds</a>
2022-10-26 14:32:45
LloydUsary:
178.159.37.182
buy drugs from canada <a href=" https://pharmacyreview.best/# ">safe canadian pharmacy</a>
2022-10-26 17:22:16
Caseyskelf:
178.159.37.60
https://pharmacyreview.best/# canada drug pharmacy
2022-10-26 23:22:35
Caseyskelf:
178.159.37.60
https://pharmacyreview.best/# pharmacy com canada
2022-10-26 23:54:23
EdgarPag:
178.159.37.142
https://pharmacyreview.best/# my canadian pharmacy
2022-10-27 02:35:10
WilliamFlulp:
178.159.37.44
canada pharmacies prescription drugs <a href=" https://withoutprescription.shop/# ">canada drug stores</a>
2022-10-27 04:06:14
EdgarPag:
178.159.37.142
https://pharmacyreview.best/# reliable canadian pharmacy reviews
2022-10-27 05:11:26
Voxgoa:
45.146.26.42
asacol 400mg usa <a href="https://cordaronal.com/">buy cordarone 100mg online cheap</a> generic amiodarone
2022-10-27 09:57:20
WilliamFlulp:
178.159.37.44
canadian 24 hour pharmacy <a href=" https://pharmacyreview.best/# ">canada rx pharmacy world</a>
2022-10-27 15:15:39
LloydUsary:
178.159.37.182
best canadian pharmacy online <a href=" https://pharmacyreview.best/# ">canadian pharmacy cialis 20mg</a>
2022-10-28 00:12:31
LloydUsary:
178.159.37.182
my canadian pharmacy rx <a href=" https://pharmacyreview.best/# ">real canadian pharmacy</a>
2022-10-28 03:03:09
Caseyskelf:
178.159.37.60
https://pharmacyreview.best/# onlinepharmaciescanada com
2022-10-28 06:44:29
Caseyskelf:
178.159.37.60
https://pharmacyreview.best/# best rated canadian pharmacy
2022-10-28 07:17:38
EdgarPag:
178.159.37.142
https://pharmacyreview.best/# canada drugs online review
2022-10-28 09:34:09
EdgarPag:
178.159.37.142
https://pharmacyreview.best/# canadian pharmacy meds reviews
2022-10-28 12:09:42
WilliamFlulp:
178.159.37.44
canadian pharmacies compare <a href=" https://pharmacyreview.best/# ">legit canadian pharmacy online</a>
2022-10-28 13:33:53
Btvkyc:
45.146.26.73
carvedilol 6.25mg pill <a href="https://elavipl.com/">buy generic elavil 10mg</a> amitriptyline 10mg ca
2022-10-28 14:53:35
Samuelpom:
178.159.37.44
propecia 1mg tablets <a href=" https://finasteride.pro/# ">finasteride 1 mg</a> https://clomiphenecitrate.pro/# clomid pills <a href=https://amoxil.pro/#>buy amoxicillin over the counter uk</a> where can i buy amoxicillin over the counter
2022-10-28 17:36:48
SteveMoogs:
178.159.37.182
<a href=https://clomiphenecitrate.pro/#>clomid online no prescription</a> buy clomiphene online
2022-10-29 03:43:42
SteveMoogs:
178.159.37.182
<a href=https://prednisone.pro/#>prednisone 20mg price</a> cost of prednisone tablets
2022-10-29 06:37:44
Samuelpom:
178.159.37.44
prednisone pharmacy <a href=" https://prednisone.pro/# ">prednisone 40 mg</a> https://clomiphenecitrate.pro/# order clomiphene <a href=https://prednisone.pro/#>buy prednisone 20mg without a prescription best price</a> prednisone cream
2022-10-29 17:09:31
Fwvydz:
45.146.26.114
order furadantin for sale <a href="https://motriln.com/">cheap ibuprofen 400mg</a> motrin without prescription
2022-10-29 17:17:28
BrandonMoimb:
178.159.37.60
amoxicillin 250 mg capsule <a href=" https://amoxil.pro/# ">amoxicillin 500mg capsule cost</a>
2022-10-29 18:01:13
BrandonMoimb:
178.159.37.60
amoxicillin 500mg without prescription <a href=" https://amoxil.pro/# ">can we buy amoxcillin 500mg on ebay without prescription</a>
2022-10-29 18:40:55
RodneyMus:
178.159.37.142
https://prednisone.pro/# how can i get prednisone online without a prescription <a href=https://amoxil.pro/#>can i buy amoxicillin over the counter in australia</a> amoxicillin 875 125 mg tab
2022-10-29 20:42:39
RodneyMus:
178.159.37.142
https://clomiphenecitrate.pro/# cost of clomid <a href=https://clomiphenecitrate.pro/#>price of clomid</a> clomid uk
2022-10-29 23:17:12
SteveMoogs:
178.159.37.182
<a href=https://doxycycline100mg.xyz/#>generic for doxycycline</a> doxycycline online
2022-10-30 15:55:07
SteveMoogs:
178.159.37.182
<a href=https://prednisone.pro/#>prednisone 20</a> prednisone online sale
2022-10-30 18:47:24
Essdge:
45.146.26.94
remeron over the counter <a href="https://remerotn.com/">mirtazapine 15mg pill</a> nortriptyline 25 mg drug
2022-10-30 22:21:05
Samuelpom:
178.159.37.44
generic finasteride 1mg no prescription <a href=" https://finasteride.pro/# ">propecia buy without per</a> https://finasteride.pro/# propecia without prescription <a href=https://finasteride.pro/#>where to buy propecia</a> propecia buy
2022-10-31 04:23:12
RodneyMus:
178.159.37.142
https://prednisone.pro/# prednisone 20 mg generic <a href=https://prednisone.pro/#>buy prednisone mexico</a> prednisone buy without prescription
2022-10-31 07:38:19
Samuelpom:
178.159.37.44
finasteride prostate <a href=" https://finasteride.pro/# ">propecia without a doctor prescription</a> https://prednisone.pro/# prednisone 21 pack <a href=https://doxycycline100mg.xyz/#>buy cheap doxycycline online</a> buy doxycycline
2022-10-31 15:47:00
Allansotte:
178.159.37.44
trusted india online pharmacies <a href=" https://indiadrg.com/# ">best online international pharmacies india</a> https://www.cialist100.com/# low dose cialis <a href=https://cls20.com/#>cialis 100mg from china</a> cialis med dapoxetine
2022-10-31 18:34:56
Charlesgop:
178.159.37.182
cialis tablets australia <a href=" https://www.cialist100.com/# ">how to buy generic cialis online</a>
2022-11-01 05:21:16
Allansotte:
178.159.37.44
generic vs brand name for cialis <a href=" https://cls20.com/# ">canadian pharmacy no prescription cialis</a> https://www.cialist100.com/# generic cialis sale <a href=https://indiadrg.com/#>cheap generic drugs from india</a> india pharmacies shipping to usa
2022-11-01 18:25:36
CarlosNen:
178.159.37.60
canadian online pharmacy no prescription <a href=" https://safedrg.com/# ">reputable canadian pharmacy</a> https://indiadrg.com/# online pharmacies in india <a href=https://www.cialist100.com/#>viagra vs cialis hardness</a> cialis doesn\'t work?
2022-11-01 19:04:26
Stephensab:
178.159.37.142
https://stromectolh.com/# stromectol online <a href=https://iverstrom24.com/#>ivermectin human</a> cost of ivermectin
2022-11-01 20:01:55
Mtwbdt:
45.146.26.35
fenofibrate ca <a href="https://trileptn.com/">buy oxcarbazepine generic</a> alfuzosin 10mg sale
2022-11-01 22:12:28
Stephensab:
178.159.37.142
https://www.cialist100.com/# supreme suppliers cialis <a href=https://cls20.com/#>brand cialis online pharmacy</a> cialis generic over the counter
2022-11-01 22:37:52
Allansotte:
178.159.37.44
ivermectin price comparison <a href=" https://stromectolh.com/# ">ivermectin lice</a> https://indiadrg.com/# order medication from india <a href=https://indiadrg.com/#>india pharmacies shipping to usa</a> order medication from india
2022-11-02 06:12:23
Charlesgop:
178.159.37.182
stromectol 0.5 mg <a href=" https://stromectolh.com/# ">buy stromectol</a>
2022-11-02 18:41:48
Stephensab:
178.159.37.142
https://cls20.com/# brand cialis with prescription <a href=http://stromectolr.com/#>stromectol prices</a> stromectol 3 mg tablets price
2022-11-03 02:56:46
DavidMaw:
178.159.37.142
reliable online drugstore <a href=" https://pillfast24.com/# ">reliable mexican pharmacies</a>
2022-11-03 12:48:55
Awffcm:
45.146.26.122
cost cialis 40mg <a href="https://silasvia.com/">generic viagra 50mg</a> viagra 150mg over the counter
2022-11-03 13:49:21
ReggieNeulp:
178.159.37.60
certified canadian drug stores <a href=" https://pillfast24.com/# ">doxycycline mexican pharmacy</a> https://pharmfast24.online/# meds canada
2022-11-04 00:10:50
JustinTwich:
178.159.37.182
pharmacy canada online <a href=" https://pharmfast24.online/# ">canada pharmaceutical online ordering</a> https://pillfast24.online/# canada pharmacy world <a href=https://pillfast24.com/#>online prescriptions</a> prescriptions from canada without
2022-11-04 00:52:53
JustinTwich:
178.159.37.182
canadian drugs cialis <a href=" https://pharmfast24.online/# ">legitimate online pharmacy</a> https://pharmfast24.online/# legal canadian prescription drugs online <a href=https://pillfast24.com/#>online prescription</a> canada prescription drugs
2022-11-04 04:07:30
DavidMaw:
178.159.37.142
best online pharmacy stores <a href=" https://pillfast24.com/# ">international pharmacy</a>
2022-11-04 12:31:57
ReggieNeulp:
178.159.37.60
pharmacy canada <a href=" https://pillfast24.online/# ">reputable mexican pharmacies</a> https://pillfast24.online/# list of canadian pharmacies online
2022-11-04 20:50:41
MosesEvize:
178.159.37.44
canada pharmacies <a href=" https://pharmfast24.online/# ">24 hour pharmacy</a>
2022-11-04 21:42:15
Ikdpwk:
45.146.26.65
buy generic tadalafil 40mg <a href="https://pllfored.com/">best pills for ed</a> modafinil over the counter
2022-11-05 09:24:59
MosesEvize:
178.159.37.44
medication online <a href=" https://pillfast24.com/# ">reputable online canadian pharmacy</a>
2022-11-05 12:29:46
JustinTwich:
178.159.37.182
discount online canadian pharmacy <a href=" https://pillfast24.online/# ">online pharmacy review</a> https://pillfast24.com/# pain meds online without doctor prescription <a href=https://pillfast24.online/#>canadian neighborhood pharmacy</a> online meds
2022-11-05 16:50:44
DavidMaw:
178.159.37.142
top rated canadian online pharmacy <a href=" https://pillfast24.com/# ">canadian pharmacies selling viagra</a>
2022-11-05 17:03:03
ReggieNeulp:
178.159.37.60
reliable mexican pharmacy <a href=" https://pillfast24.online/# ">mexican border pharmacies</a> https://pharmfast24.online/# canadian drugstore viagra
2022-11-05 17:16:32
JustinTwich:
178.159.37.182
best mexican online pharmacies <a href=" https://pillfast24.com/# ">no prior prescription needed</a> https://pillfast24.com/# canadian drugstore reviews <a href=https://pillfast24.online/#>legitimate canadian pharmacies</a> best online pharmacy without prescription
2022-11-05 20:05:25
DavidMaw:
178.159.37.142
canadapharmacy com <a href=" https://pillfast24.com/# ">best online pharmacy no prescription</a>
2022-11-06 05:40:25
MosesEvize:
178.159.37.44
canadian pharmaceuticals <a href=" https://pillfast24.com/# ">canadian pharmacies</a>
2022-11-06 06:13:14
ReggieNeulp:
178.159.37.60
canadian pharmacies selling cialis <a href=" https://pharmfast24.online/# ">online pharmacy no prescription</a> https://pillfast24.online/# prescription drug discounts
2022-11-06 11:55:17
Eullai:
45.146.26.31
buy deltasone 10mg without prescription <a href="https://accutarsx.com/">order accutane australia</a> amoxil online order
2022-11-07 06:07:01
ReggieNeulp:
178.159.37.60
pharmacy discount coupons <a href=" https://cheapestpharmacy.store/# ">online pharmacy non prescription drugs</a> https://drugsfromcanada.store/# canadian pharmacy no scripts
2022-11-07 07:34:54
JeffreyHeavy:
178.159.37.44
ivermectin ingredients <a href=" https://stromectolus.store/# ">ivermectin for goats tractor supply</a>
2022-11-07 09:45:25
Williamfaink:
178.159.37.142
https://cheapestpharmacy.store/# cheapest pharmacy for prescriptions without insurance
2022-11-07 12:00:38
AaronStult:
178.159.37.182
get canadian drugs <a href=" https://noprescription.store/# ">cheapest canadian pharmacy</a> https://bestadultdating.fun/# adult chat dating site <a href=https://noprescription.store/#>canadian pharmacies that ship to us</a> reputable mexican pharmacies
2022-11-07 15:31:26
ReggieNeulp:
178.159.37.60
best online dating <a href=" https://bestadultdating.fun/# ">american singles</a> https://cheapestpharmacy.store/# canadian online pharmacy no prescription
2022-11-08 06:16:49
Hhljom:
45.146.26.114
azithromycin ca <a href="https://neuromns.com/">neurontin drug</a> order generic gabapentin 800mg
2022-11-08 23:02:56
Williamfaink:
178.159.37.142
https://bestadultdating.fun/# free adult chat rooms
2022-11-09 09:22:07
JeffreyHeavy:
178.159.37.44
free online sex dating websites <a href=" https://bestadultdating.fun/# ">pof (dating website)</a>
2022-11-09 17:53:21
ReggieNeulp:
178.159.37.60
top online canadian pharmacies <a href=" https://noprescription.store/# ">best online drugstore</a> https://cheapestpharmacy.store/# cheapest pharmacy for prescriptions
2022-11-09 21:33:05
Oirfgj:
45.146.26.16
furosemide 100mg without prescription <a href="https://strometcin.com/">cost stromectol</a> ivermectin brand name
2022-11-10 02:13:12
AaronStult:
178.159.37.182
recommended canadian online pharmacies <a href=" https://noprescription.store/# ">overseas pharmacies that deliver to usa</a> https://drugsfromcanada.store/# canada online pharmacy <a href=https://cheapestpharmacy.store/#>buying prescription drugs from canada</a> rxpharmacycoupons
2022-11-10 04:38:51
Williamfaink:
178.159.37.142
https://drugsfromcanada.store/# canadian discount pharmacy
2022-11-10 07:42:05
AaronStult:
178.159.37.182
best canadian online pharmacy <a href=" https://drugsfromcanada.store/# ">canada pharmacy online</a> https://noprescription.store/# canada drugs without prescription <a href=https://stromectolus.store/#>stromectol 3 mg dosage</a> stromectol cost
2022-11-10 08:04:23
JeffreyHeavy:
178.159.37.44
cheap canadian pharmacy online <a href=" https://drugsfromcanada.store/# ">reliable canadian online pharmacy</a>
2022-11-10 10:10:27
Williamfaink:
178.159.37.142
https://bestadultdating.fun/# best dating online website
2022-11-11 00:28:41
Enxxnf:
45.146.26.40
plaquenil pills <a href="https://strompol.com/">stromectol 12mg usa</a> cost of stromectol medication
2022-11-11 05:01:35
BruceRar:
178.159.37.182
tadalafil 20 mg mexico <a href=" https://nonprescriptiontadalafil.site/# ">how much is tadalafil</a> https://buyamoxil.site/# medicine amoxicillin 500mg <a href=https://buyamoxil.site/#>amoxicillin 500mg buy online canada</a> amoxicillin order online
2022-11-11 13:08:14
BruceRar:
178.159.37.182
buy amoxicillin online no prescription <a href=" https://buyamoxil.site/# ">price for amoxicillin 875 mg</a> https://clomidforsale.site/# clomid pills <a href=https://doxycycline100mg.site/#>doxycycline mono</a> doxycycline 50mg tablets price
2022-11-11 16:31:25
RobertNug:
178.159.37.60
buy sildenafil paypal <a href=" https://sildenafilcitrate100mg.store/# ">sildenafil cost in india</a> https://sildenafilcitrate100mg.store/# sildenafil 100mg price india
2022-11-12 00:34:27
Charlesven:
178.159.37.142
https://nonprescriptiontadalafil.site/# best online tadalafil
2022-11-12 10:05:58
Ezwgkt:
45.146.26.36
lipitor 20mg without prescription <a href="https://edviagor.com/">buy generic viagra 50mg</a> buy viagra pill
2022-11-12 12:14:27
RobertNug:
178.159.37.60
clomid purchase online <a href=" https://clomidforsale.site/# ">clomid prescription</a> https://doxycycline100mg.site/# where to buy doxycycline in singapore
2022-11-12 21:55:47
Charlesven:
178.159.37.142
https://nonprescriptiontadalafil.site/# tadalafil tablets price in india
2022-11-13 04:44:01
Charlesevalm:
178.159.37.44
doxycycline capsules price in india <a href=" https://doxycycline100mg.site/# ">doxycycline 225 mg</a>
2022-11-13 14:19:18
Wtuwut:
45.146.26.38
order lisinopril 2.5mg sale <a href="https://xnorvascp.com/">amlodipine ca</a> cialis overnight shipping
2022-11-13 14:51:13
BruceRar:
178.159.37.182
purchase amoxicillin online <a href=" https://buyamoxil.site/# ">amoxicillin 500 mg purchase without prescription</a> https://doxycycline100mg.site/# cost of doxycycline in india <a href=https://doxycycline100mg.site/#>doxycycline 10mg</a> doxycycline 400 mg daily
2022-11-14 02:35:08
Charlesven:
178.159.37.142
https://sildenafilcitrate100mg.store/# buy cheap sildenafil citrate
2022-11-14 03:41:15
Byronnak:
178.159.37.182
best canadian pharmacy online <a href=" https://canadiandrugs.site/# ">pharmacies in canada that ship to the us</a> https://pharm24.site/# canadian family pharmacy <a href=https://ed-pills.site/#>ed treatment pills</a> new ed pills
2022-11-14 06:17:46
Edwingadia:
178.159.37.44
<a href=https://topdatingsites.fun/#>over dating</a> meet single women
2022-11-14 09:03:51
KeithBor:
178.159.37.142
https://prednisone20mg.site/# prednisone buy <a href=https://topdatingsites.fun/#>top dating</a> bbw dating sites
2022-11-14 11:19:20
Apurzk:
45.146.26.95
buy generic lopressor 100mg <a href="https://blevitrapol.com/">vardenafil 10mg without prescription</a> methylprednisolone generic
2022-11-14 17:56:39
Edwingadia:
178.159.37.44
<a href=https://prednisone20mg.site/#>buy prednisone online uk</a> 5 mg prednisone tablets
2022-11-15 01:58:08
KeithBor:
178.159.37.142
https://pharm24.site/# prescription online <a href=https://prednisone20mg.site/#>prednisone 15 mg tablet</a> prednisone price australia
2022-11-15 11:10:01
Byronnak:
178.159.37.182
cheap erectile dysfunction <a href=" https://ed-pills.site/# ">buy erection pills</a> https://canadiandrugs.site/# pharmacy com canada <a href=https://prednisone20mg.site/#>how much is prednisone 10 mg</a> medicine prednisone 10mg
2022-11-15 20:17:49
Edwingadia:
178.159.37.44
<a href=https://prednisone20mg.site/#>steroids prednisone for sale</a> prednisone 60 mg tablet
2022-11-15 22:04:38
Opzrje:
45.146.26.114
order clomid 50mg without prescription <a href="https://plvedilol.com/">coreg over the counter</a> order lyrica 150mg pills
2022-11-15 22:06:52
KeithBor:
178.159.37.142
https://ed-pills.site/# over the counter erectile dysfunction pills <a href=https://pharm24.site/#>online pharmacy no prescription necessary</a> canada drugs online
2022-11-16 04:19:10
MarrisotPi:
5.182.38.148
i need help on writing an essay <a href=https://au-bestessays.org>can i hire someone to write my essay</a> write essay service
2022-11-16 10:28:12
DavidMam:
178.159.37.60
topchatsites chat <a href=" https://topdatingsites.fun/# ">free web date site</a> https://topdatingsites.fun/# chatting sites free online dating
2022-11-16 22:37:38
Uqjvco:
45.146.26.40
order aristocort generic <a href="https://gpriligx.com/">dapoxetine 30mg ca</a> buy priligy 90mg pill
2022-11-17 05:39:47
Edwingadia:
178.159.37.44
<a href=https://ed-pills.site/#>best male ed pills</a> п»їerectile dysfunction medication
2022-11-17 10:52:11
DavidMam:
178.159.37.60
free sex chat sites <a href=" https://topdatingsites.fun/# ">meet me dating site free</a> https://topdatingsites.fun/# senior dating services
2022-11-17 17:55:27
KeithBor:
178.159.37.142
https://ed-pills.site/# buy erection pills <a href=https://topdatingsites.fun/#>single website</a> free datinsites chat
2022-11-17 20:44:27
ColbySax:
178.159.37.44
https://onlinedating1st.com/# adult online dating
2022-11-18 06:51:27
JoshuaRom:
178.159.37.142
https://onlinedating1st.com/# singles dating <a href=https://onlinedating1st.com/#>dating sites in usa</a> free free online dating
2022-11-18 09:08:47
PhillipBew:
178.159.37.182
free dating sites no payment <a href=" https://onlinedating1st.com/# ">dating sites in usa</a> https://onlinedating1st.com/# reputable dating sites <a href=https://onlinedating1st.com/#>singles dating</a> dating sites for singles
2022-11-18 12:30:24
PhillipBew:
178.159.37.182
best free dating sites <a href=" https://onlinedating1st.com/# ">best dating websites</a> https://onlinedating1st.com/# best dating websites [url=https://onlinedating1st.com/#]reputable dating sites[/url] adult dating
2022-11-18 15:51:05
Dennisgance:
178.159.37.60
dating apps <a href=" https://onlinedating1st.com/# ">singles dating</a> https://onlinedating1st.com/# singles dating
2022-11-18 23:13:40
ColbySax:
178.159.37.44
https://onlinedating1st.com/# singles dating
2022-11-18 23:38:03
Jsuxcc:
45.146.26.122
purchase cytotec generic <a href="https://bcytopc.com/">misoprostol pills</a> order synthroid online
2022-11-19 00:19:36
JoshuaRom:
178.159.37.142
https://onlinedating1st.com/# reputable dating sites [url=https://onlinedating1st.com/#]dating sites in usa[/url] dating free chating
2022-11-19 08:17:23
DorolisaotPi:
5.182.38.148
original essay writing service [url="https://bestcampusessays.com"]write my history essay[/url] medical school essay writing service
2022-11-19 12:28:47
Dennisgance:
178.159.37.60
mature singles <a href=" https://onlinedating1st.com/# ">online singles</a> https://onlinedating1st.com/# top dating sites
2022-11-19 19:13:56
ColbySax:
178.159.37.44
https://onlinedating1st.com/# online dating site
2022-11-19 19:38:23
JoshuaRom:
178.159.37.142
https://onlinedating1st.com/# dating sites in usa [url=https://onlinedating1st.com/#]dating sites in usa[/url] f dating site
2022-11-20 00:26:54
Gsyafv:
45.146.26.84
acyclovir 800mg drug <a href="https://ballopurin.com/">allopurinol 300mg tablet</a> order zyloprim 100mg online
2022-11-20 23:21:41
MerolaotPi:
5.182.38.148
best essay cheap [url="https://bestessayreviews.net"]online custom essays[/url] essay help online
2022-11-22 03:27:04
Dwifqx:
45.146.26.25
order rosuvastatin 10mg generic <a href="https://atetracycl.com/">tetracycline 500mg ca</a> tetracycline 500mg uk
2022-11-22 20:51:03
AshlenotPi:
5.182.38.148
help with writing essays [url="https://bestessaysden.com"]personal essay help[/url] good essay writing websites
2022-11-23 12:16:27
Rmttar:
45.146.26.101
lioresal usa <a href="https://abaclocl.com/">buy baclofen 10mg sale</a> order sildenafil 50mg
2022-11-24 16:32:58
CharitaotPi:
5.182.38.148
essay homework help [url="https://bestsessays.org"]writing essay services[/url] best online essay writer
2022-11-24 20:00:08
Alvarofough:
178.159.37.182
most reputable canadian pharmacies naijamoviez.com [url=https://naijamoviez.com/#]best ed medication[/url] aarp recommended canadian online pharmacies
2022-11-25 13:46:16
NaniceotPi:
5.182.38.148
cheap essay writing services [url="https://buyacademicessay.com"]write my essay 4 me[/url] please write my essay
2022-11-26 05:12:54
Vpnjdq:
45.146.26.66
cialis 20mg uk <a href="https://edtadalfi.com/">cialis 40mg without prescription</a> toradol us
2022-11-27 02:52:51
ChelsaeotPi:
5.182.38.148
custom essay cheap [url="https://buy-eessay-online.com"]college essay proofreading service[/url] essays writing service
2022-11-27 14:27:55
PennyotPi:
5.182.38.148
help in writing essay [url="https://buytopessays.com"]i cant write my essay[/url] write my essay for me cheap
2022-11-28 23:40:44
Pjpzmi:
45.146.26.76
order generic colchicine 0.5mg <a href="https://gnplavic.com/">purchase clopidogrel generic</a> order methotrexate 10mg generic
2022-11-29 07:29:55
TommieWrobe:
178.159.37.142
stromectol buy <a href=" https://stromectolpills.store/# ">ivermectin usa price</a> https://valtrex.pro/# valtrex prescription uk [url=https://valtrex.pro/#]can you buy valtrex online[/url] valtrex pills where to buy
2022-11-30 20:40:39
Lkxsvp:
45.146.26.49
buy losartan online cheap <a href="https://gntopama.com/">topiramate price</a> buy sumatriptan 50mg without prescription
2022-12-01 19:33:04
AntonioMem:
178.159.37.142
https://datingsiteonline.site/# best site for online dating
2022-12-02 09:57:41
Uaztec:
45.146.26.25
oral avodart <a href="https://gncelebra.com/">celecoxib 200mg for sale</a> zofran for sale online
2022-12-02 13:47:29
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна